Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Videreføring av innstramninger

Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Det innebærer utvidet adgang til å sende asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i, utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, og fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

– Det er viktig at en eventuell ny økning i asylankomstene kan håndteres på en hensiktsmessig og effektiv måte. Vi foreslår derfor å videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015, sier konstituert innvandrings- og inkluderingsminister Per Sandberg (FrP).

Asylankomstene til Norge er betraktelig lavere nå enn da tiltakene ble innført i november 2015. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til antallet migranter som planlegger å ta seg til Europa i tiden fremover. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan migranter beveger seg innenfor Europa. Norge må derfor være forberedt på at asylankomstene kan øke igjen.

Trygge tredjeland

Høsten 2015 fikk utlendingsmyndighetene utvidet adgang til å nekte å behandle en asylsøknad når asylsøkeren allerede har hatt opphold i et trygt tredjeland.

– Dette mener jeg det er viktig å videreføre. Oppholder man seg i et annet trygt land, er det ikke behov for beskyttelse i Norge, sier statsråden.

Tvangsmidler

Justis- og beredskapsdepartementet vil videreføre muligheten for bruk av tvangsmidler når utlendingens asylsøknad etter all sannsynlighet vil bli nektet realitetsbehandling. Utlendingsmyndighetene skal kunne sette kortere utreisefrist enn vanlig, eller å unnlate å sette en frist, når søknaden er nektet realitetsbehandlet.

– Vi vil at politiet fortsatt skal ha mulighet til å kunne opprette egne tilrettelagte innkvarteringssteder. Det vil være beredskapsmessig viktig dersom det skulle oppstå nye situasjoner med masseankomster hvor det er behov for pågripelse og internering på et sted som ligger langt fra Politiets utlendingsinternat, sier Sandberg.

UNE

Departementet ønsker fortsatt å kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven.

– Utgangspunktet vil fortsatt være at UNE skal styres gjennom lov og forskrift. Av og til vil det imidlertid være behov for raskt å kunne iverksette tiltak på bakgrunn av hendelser i verden, eller fordi politikken i andre land blir lagt om, sier statsråden.

Tidligere har det bare vært Utlendingsdirektoratet (UDI) som kunne instrueres på denne måten. Departementet vil fortsatt ikke kunne instruere UDI eller UNE om avgjørelsen i enkeltsaker, med mindre saken berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Prop. 149 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven mv.  (videreføring av innstramninger mv.)

Til toppen