Viktig med god og bred forankring av eierskapspolitikken

- Økning i antall kommunale aksjeselskaper krever sterkere bevissthet om eierskap i kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunene bør forankre eierskapspolitikken i brede politiske prosesser, og ha en god støttefunksjon i kommunens administrasjon, viser en ny rapport.

De siste årene har antall kommunale aksjeselskap mer enn fordoblet seg. I 2000 var det 654 kommunale aksjeselskap, mens i 2014 var tallet økt til 1775. I tillegg var det registrert 245 interkommunale selskap. Både kommunale AS og IKS kan ha flere virksomheter registrert under sitt selskap og/eller at virksomheten kan være lokalisert på ulike steder. I 2014 var det registrert 2763 virksomheter som kommunale AS og IKS.

Norsk institutt for by- og regionforskning har laget rapporten "Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap". Den viser at når kommunene velger å organisere deler av virksomheten i selskap, krever dette økt bevissthet fra de folkevalgte i kommunen om behovet for å ha en overgripende eierskapspolitikk og eierstrategi, som omfatter alle selskapene.

Det forutsetter at kommunene forankrer eierskapspolitikken i brede politiske prosesser i eierkommunene. Rapporten peker på at én måte å gjøre det på er ved å inkludere eierskapsmeldinger og eierskapsstrategien i kommuneplanens samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen skal rulleres. Eierskapspolitikken vil da også få en forankring i brede politiske prosesser, der sakene blir lagt frem for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være offentlige.

- Organisering med kommunale og interkommunale selskaper krever en bevisst eierskapspolitikk for å se alle kommunens oppgaver i sammenheng. Det er viktig at eierskapspolitikken sikrer at lokalpolitikerne har både innsyn og styring, sier Sanner.

Videre anbefaler rapporten at kommunene utvikler administrative støttefunksjoner knyttet til den folkevalgte eierstyringen. Dette gjelder både utvikling av rutiner og prosedyrer for å håndtere eierskapet, og å følge med på oppgavene og virksomhetene som ligger i selskapene, og dermed kunne forberede og gi råd til politikerne om eierskapspolitikken.

Til sammen kan de anbefalte tiltakene føre til at eierskapspolitikken blir løftet høyere opp på den politiske dagsordenen, og at oppgaver og virksomheter som ligger i selskapene, blir sett i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Dermed vil de folkevalgte lettere se og kunne ta ansvar for helheten.

Les rapporten:

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen