Vil bruke Norges likestillingserfaringer

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Kommissær Viviane Reding mener EU må bruke Norges erfaringer om kjønnskvotering i bedriftsstyrer. Europakommisjonen vil drøfte et nytt utkast til tiltak i slutten av november.

Arni Hole presenterte Norges erfaring med kjønnskvotering til bedriftsstyrer under en konferanse i Europaparlamentet 7. november 2012. (Foto: European Union 2012)

Kommissær Viviane Reding mener EU må bruke Norges erfaringer om kjønnskvotering i bedriftsstyrer. Europakommisjonen vil drøfte et nytt utkast til tiltak i slutten av november.

Viviane Reding, kommissær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap, annonserte i mars 2012 at hun vil fremme et forslag om å benytte kvotering for å øke antallet kvinner i bedriftsstyrer for børsnoterte allmennaksjeselskap (ASA).

Forslaget har møtt motstand fra flere medlemsland, og det er uenighet blant EU-kommissærene om hvor langt Europakommisjonen bør gå når det gjelder å regulere rekruttering til bedriftsstyrene. Reding skulle etter planen offentliggjøre sitt forslag allerede 23. oktober, i stedet annonserte hun at det var nødvendig med ytterligere diskusjoner og avklaringer innad i Kollegiet.

Det kreves simpelt flertall blant EU-kommisærene for at Europakommisjonen skal kunne fremme et direktivforslag. Et direktivforslag om kjønnskvotering vil trolig få bred støtte i Europaparlamentet.

Inviterte Norge
Koordinator Antonya Parvanova i Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) inviterte Norge til å delta i en rundbordskonferanse i Europaparlamentet onsdag 7. november, for å lære om Norges erfaringer med kjønnskvotering i bedriftsstyrer. Ekspedisjonssjef Arni Hole fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og likestilling- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien ved Den norske EU-delegasjonen var til stede under konferansen. Hole har også tidligere vært i Brussel for å dele norske erfaringer om temaet.

Norge har siden 2003 hatt et krav om at begge kjønn må være representert med minst 40 prosent i styrene i allmenne aksjeselskap (ASA). For privateide aksjeselskap (AS) er det ingen krav til kjønnsfordelingen i styrene.

Gratulerte Reding
Hole gratulerte Reding for å ha satt behovet for å øke antall «kvinner i økonomiske beslutningsprosesser» på den europeiske dagsorden. Hun redegjorde for norske erfaringer med bruk av lovpålagt kjønnskvotering til bedriftsstyrene som et politisk instrument for å oppnå kjønnsbalanse i bedriftsstyrene.

Hole forklarte også at kjønnskvoteringen er et av mange midler for å få de beste personer fra begge kjønn inn i bedriftenes styrer.

– Det gir mening å få det meste ut av investeringene landet gjør i utdanning av mennesker, uttalte hun.

Hun trakk fram at Norge har fått en bedre forståelse for betydningen av likestilt foreldreskap og foreldrepermisjon mellom mor og far for å få flere kvinner til å satse på karriere, samtidig som det opprettholdes en høy fødselsrate.

– Dette er ikke uvesentlig med en aldrende befolkningssammensetning i Europa, sa Hole.

Ble sitert av kommissæren
Flere av motstanderne mot kjønnskvotering har uttalt at næringslivet ikke ønsker en slik regulering, men Hole viste til at det norske næringslivet har vært effektive, og gjennomført tiltak raskt, blant annet ved å tilby toppledertrening for kvinner.

Hole avsluttet sin presentasjon med en uttalelse som skapte begeistring hos kommissær Reding:

– Det er ingen menneskerett å få sitte i et styre, men det er en menneskerett å bli bedømt ut i fra den kompetansen man har, sa Hole.

Reding gjentok Holes uttalelse, og sa hun ville bruke sitatet i sitt videre arbeid for å få gjennomslag for kjønnskvoteringsforslaget. Kommissæren mente EU måtte bli flinkere til å lære av ulike lands gode erfaringer med tiltak, og viste til Norge og Frankrikes innføring av kjønnskvotering som gode inspirasjonskilder.

– Kvinner gir økonomisk vekst
– Det er ikke slik at vi skal kaste ut kvalifiserte menn og bytte dem ut med ukvalifiserte kvinner. Det finnes nok kvalifiserte kvinner til å ta noen av mennenes plasser, sa Reding.

Kommissæren viste til flere uavhengige rapporter som viste at selskaper som har kvinner i styret har større økonomisk vekst enn selskaper der alle styremedlemmene er menn.

– 100 år med selvregulering har ført oss hit vi er i dag. Det fungerer ikke, og vi har konkludert med at vi derfor trenger et initiativ. Kvalifikasjoner må være viktigste kriterium, og det er uansett den beste kandidaten som må velges, sa Reding.

Har støtte i Europaparlamentet
I løpet av konferansen bekreftet både Parvanova og europaparlamentariker Silvana Koch-Merin at Europaparlamentet støtter Redings kvoteringsforslag.

Parvanova avsluttet konferansen med å vise til at Norge har bevist at man, ved å endre vilkårene for rekruttering til bedriftsstyrer, kan føre til endringer også i andre deler av bedriften, og at Norge har bevist at landets regler for kvotering har fungert etter hensikten.

Vedtar forslag i november
Europakommisjonens kollegium, som består av de 27 kommissærene, skal innen utgangen av november drøfte et nytt tekstutkast til forslaget til tiltak som skal øke antallet kvinner i Europas bedriftsstyrer.

– Spenningen knytter seg til i hvilken grad kommissær Reding må fire på sitt direktiv-forslag til fordel for frivillige anbefalinger fra Brussel. Uansett vil forslaget fra Europakommisjonen være EØS-relevant, inneholde felles europeiske minimumsstandarder og således ikke rokke ved de norske ordningene, sier likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien ved Den Norske EU-delegasjon.

Til toppen