Vil gi bedre beskyttelse for kriminalitetsofre i EU

Europakommisjonen og medlemslandene retter fokus mot beskyttelse av kriminalitetsofre i EU. Kommisjonens nylig fremlagte tiltakspakke foreslår at ofre skal beskyttes gjennom felles minimumsstandarder og gjensidig anerkjennelse av sivilrettslige beskyttelsestiltak. Rådet har også vedtatt et veikart framover for arbeidet for ofres rettigheter i EU. Justisråd Hanne Messel rapporterer.

Europakommisjonens nylig offentliggjorte tiltakspakke understreker ofres behov for å bli anerkjent som ofre, bli behandlet med respekt og verdighet, få beskyttelse og støtte, ha adgang til domstolene og til erstatning.

Beskyttelse av ofre er også tema på det uformelle justis- og innenriksministermøte i Sopot i Polen 18. – 19. juli, hvor justisminister Knut Storberget, sammen med europeiske kollegaer, blant annet diskuterer Europas utfordringer og muligheter for bedre beskyttelse av ofre i Europa.

Foreslår minimumsstandarder og gjensidig anerkjennelse av beskyttelsestiltak
Kommisjonens tiltakspakke inneholder forslag til to regelsett. For å bedre beskyttelsen for kriminalitetsofre, særlig når en person utsettes for kriminalitet i et annet land enn sitt hjemland, foreslår Kommisjon et direktiv med minimumsstandarder for kriminalitetsofre. Disse skal ivareta ofre i de ulike nasjonale rettssystemer.

De felles minimumsstandardene skal sikre at ofre behandles med respekt av politi, påtalemyndigheter og domstoler, som er trent i dette. Videre skal ofre sikres forståelig informasjon om rettigheter og om saken. Dersom ofret ønsker, skal det sikres rett til å delta i prosessen og i rettssaken. Ofre skal også være sikret beskyttelse under etterforskning og under rettsaken. For å gi trafikkofre mulighet til erstatning i et annet EU-land vil Kommisjonen også vurdere lovvalgsreglene, slik at en kan basere seg på de tidsfrister som gjelder i offerets hjemland.  Kommisjonen viser til at dette vil være et første viktig skritt i arbeidet for ofrenes stilling i det europeiske rettssystem.

Det andre regelsettet er et forslag til forordning om gjensidig anerkjennelse av sivilrettslige beskyttelsestiltak. Forordningen skal sikre at voldsofre (for eksempel ofre for vold i hjemmet) fortsatt kan regne med at beskyttelsestiltakene vil kunne gjelde i et annet EU-land om offeret flytter. Et tilsvarende instrument om gjensidig anerkjennelse av straffeprosessuelle beskyttelsestiltak har vært til forhandling i Rådet og Europaparlamentet siden 2010.

Rådet ønsker forslagene velkommen
Parallelt med Kommisjonens sluttspurt for sitt arbeid med et styrket europeisk arbeid og regelverk for kriminalitetsofre, har medlemsstatene under det ungarske formannskapet arbeidet fram et veikart for styrking av ofres rettigheter. Også det polske formannskapet retter fokus mot beskyttelse av ofre i sine prioriteringer for formannskapsperioden som ble innledet 1. juli. En skrittvis framgangsmåte for styrking av ett regel- og politikkområde gjorde Rådet for straffeprosessuelle minimumsrettigheter i november 2009. Denne trinnvise arbeidsformen, hvor Kommisjonen legger fram ett og ett forslag til regelsett, har vist seg så vellykket at Rådet også ønsker slik framdrift for ofre.

Rådet ønsker Kommisjonens direktiv- og forordningsforslag velkommen. I tillegg ønsker Rådet en revidering av EUs regler for voldsoffererstatning. Rådet foreslår konkrete oppfølgingstiltak for å sikre at ofres stilling styrkes gjennom oppfølging og utveksling av beste praksis ved gjennomføring av direktivet, og praktiske tiltak som skal hjelpe særlig utsatte ofre.

Til toppen