Vil gjøre grensepassering lettere

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommisjonen vil gjøre det lettere for personer å passere de indre og ytre grensene i Schengen-området. 10. mars fremla de forslag til endringer i den såkalte Schengen-grensekodeksen. Justisråd Joakim Øren rapporterer.

De fremsatte forslagene er gitt på bakgrunn av de praktiske erfaringene man har gjort seg i løpet av den tid som har gått siden grensekodeksen trådte i kraft 13. oktober 2006.

Ifølge innenrikskommissær Cecilia Malmström vil endringene bety økt rettssikkerhet både for reisende og grensevakter, samt gjøre grensekontrollen hurtigere. Hun uttalte også at endringene vil gjøre livet lettere for borgerne, idet innføringen av de nye reglene forhåpentligvis vil medføre mindre administrative byrder for de reisende. Forslaget inneholder en rekke endringer som skal sikre en tydeliggjøring og innsnevring av muligheten for ulike fortolkninger av den eksisterende tekst, samt endringer for å løse flere praktiske problemer.

De viktigste endringsforslagene er:
• Bedre samarbeid med tredjeland gjennom en rettslig ramme for bilaterale avtaler om felles grensekontroll av veitrafikk,
• Mulighet for å innføre egne kontrollkøer for visumfrie reisende,
• Minske de administrative prosessene for intra-EU lasteskip, personal på internasjonale tog og offshoreansatte,
• En klar definisjon av beregningsmetoden for opphold i opptil tre måneder pr. seks måneders-periode,
• Presisering av hvor lang tid de reisedokumenter som personer uten visum skal være i besittelse av, skal være gyldige, og
• Bedre utdannelse av grensevakter for å kunne oppdage tilfeller som involverer enslige mindreårige og menneskehandel.

Kommisjonens forslag finnes her.
Forslaget vil nå bli oversendt Rådet og Europaparlamentet for videre behandling.