Vil hindre at nye myrer blir opna for torvuttak

Myrer lagrar store mengder karbon og er viktig for naturmangfaldet. Difor vil regjeringa hindre at nye myrområde blir opna for torvuttak.

Med endringar i eit rundskriv til Statsforvaltaren og fylkeskommunane gjer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn det klart at dei kan fremje motsegn dersom kommunane sine arealplanar opnar for heilt nye torvuttak.

– Myrene er store karbonlager.  Uttak og bruk av torv gir utslepp av klimagassar. Torvuttaka skjer dessutan ofte i ei type myr som er ein trua naturtype i Noreg. Difor er det så viktig å beskytte torvmyrene våre, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringa følger opp klimaplanen

I klimaplanen varsla  regjeringa at ho vil vurdere å innføre forbod mot å opne nye torvuttak. Regjeringa ha også starta utgreiing av ei avgift på utslepp av klimagassar frå uttak av torv.

- Vi ønsker å hindre at det blir gitt løyve til nye torvuttak fram til spørsmålet om forbod mot slike uttak er avklart, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

- Jord- og torvindustrien er ei næring med ein type spesialkompetanse vi treng i lågutsleppssamfunnet. Regjeringa legg opp til at næringa i framtida skal vri verksemda til meir klima- og miljøvennlege produkt. Dei vil få god tid til å omstille seg, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Hindrar tørke

I tillegg til å lagre karbon, held myrene tilbake mindre flaumar og hindrar tørke. Dei siste åra har uttak og bruk av torv ført til utslepp på rundt 83 000 tonn CO2- ekvivalentar per år. Med nivået vi har i dag på uttaka, kan produsentane drive dei 27 felta som allereie er sette av i 20 år til. Det nye no er at å unngå at arealplanar som blir vedtatt, opnar opp for heilt nye torvuttak.

Du kan lese endringar i rundskriv her.