Vil klargjøre regelverket for offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 11 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Offentlige anskaffelser utgjør 17 prosent av EU-landenes bruttonasjonalprodukt. Når Kommisjonen nå sender på høring et nytt regelverk for offentlige anskaffelser, legges det vekt på at offentlige anskaffelser kan fremme både vekst og sysselsetting og mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Europakommisjonen lanserte 27. januar en høring om regelverket for offentlige anskaffelser. Høringsfristen er satt til 18. april 2011. Siktemålet er å få synspunkter og erfaringer, samt forslag til forbedringer av dagens ordning basert på 114 spørsmål. Grønnboka ble varslet i Kommisjonens handlingsplan for det indre marked –Single Market Act – i oktober 2010.

Offentlige anskaffelser utgjør ca 17 prosent av EU-landenes bruttonasjonalprodukt (BNP). Kommissær for det indre marked Michel Barnier legger i en kommentar til grønnboka vekt på den betydning offentlige anskaffelser har for å fremme effektiv bruk av offentlige ressurser og fremme vekst og sysselsetting. Han understreker behovet for å klargjøre regelverket for å lette adgangen til anskaffelsesmarkedet for små- og mellomstore bedrifter; behovet for å forenkle prosedyrene; samt fremme innkjøp på tvers av landegrensene.  Kommisjonen peker på at denne andelen er på kun 1,6 prosent av antall kontrakter, og tas verdien via utenlandske filialer med, ligger denne på ca  11 prosent.

Aktuelle problemstillinger

  • Forenkling av prosedyrene: I grønnboka ser en på ulike måter å forenkle prosedyrene og samtidig gjøre dem mer fleksible som for eksempel ved utvidet bruk av konkurransepreget dialog, samt sette fokus på hvordan en kan imøtekomme spesielle behov hos mindre lokale og regionale myndigheter. Det åpnes også for drøfting av samarbeidet mellom offentlige myndigheter (for eksempel i form av  ”egenregi”). På dette punktet varsler Kommisjonen at den i lys av siste tids rettsutvikling på feltet vil publisere en veiledning i form av et arbeidsdokument i løpet av 2011.
  • Forenklet tilgang til anbudsprosessen med sikte på å fremme deltakelsen spesielt for små- og mellomstore bedrifter. Dette dekker også spørsmål om å forbedre bruk av offentlige anskaffelser på tvers av grensene.
  • Bruk av offentlige anskaffelser for å fremme utviklingen på andre politikkområder: I grønnboka vises det til Europa 2020-prosessen og hvordan offentlige anskaffelser kan bidra til å fremme miljøbeskyttelse (via ”grønne innkjøp”), en sosial dimensjon og innovasjon.   Kommisjonen publiserte for øvrig en ny veileder om sosiale hensyn ved offentlige anskaffelser i oktober 2010. I et eget avsnitt om  ”what to buy”  vises til at det i ulike sektordirektiv – som for  å fremme energieffektivitet - er inntatt forpliktelser for de kontraherende myndigheter om hva de bør kjøpe. I grønnboka reises spørsmål i forhold til dagens prosedyrer og om dagens legale ramme er tilstrekkelig eller om mer vidtgående tiltak er nødvendig.
  • Bekjempe favorisering og korrupsjon: Her stilles også spørsmål om den lovmessige rammen er tilfredsstillende og det kreves mer spesifikke legale instrument.

Tjenestekonsesjoner er ikke inntatt i dagens regelverk og dekkes derfor ikke av høringen. Planen er at Kommisjonen skal presentere et direktivforslag i løpet av 2011, tentativt i 1. kvartal.

Evaluering av dagens regelverk
Kommisjonen har i tillegg til høringen initiert en evaluering av dagens regelverk med hjelp av syv studier ved bruk av konsulentoppdrag. Disse gjelder blant annet anskaffelser på tvers av grensene; kost/nytteanalyse; bruk av anskaffelser for å fremme utviklingen på andre policyområder;  innsparinger ved bruk av offentlige anskaffelser;  samt små og mellomstore bedrifters deltakelse i offentlige anskaffelser. Den siste undersøkelsen (i regi av DG Industri) ble sluttført i oktober 2010 -lenke her, mens resultatene fra de øvrige studiene (i regi av DG Indre Marked) vil foreligge i løpet av våren. Det samme gjelder resultatene fra Kommisjonens høring om e-anskaffelser - basert på en grønnbok av  18. oktober,  høringsmøte 25. november og høringssvar.

Forslag om oppdatert regelverk senest i begynnelsen av 2012
Siktemålet for Kommisjonen er å koble informasjonen fra de ulike prosessene sammen i løpet av sommeren 2011 for dermed å danne seg et klarere bilde av behovet for å endre dagens regelverket (fra 2004). Som ett ledd i denne prosessen inviterer Kommisjonen til konferanse på høyt nivå om reform av regelverket for offentlige anskaffelser, 30. juni 2011. Forslag om oppdatering av dagens regelverk skal foreligge seinest i begynnelsen av 2012.

Forenkling og nytt regelverk etterlyst
Grønnboka må sees i lys av at det i Monti-rapporten etterlystes en forenkling av regelverket;  "a mounting call for a review of the public procurement policies".  Også i Europaparlamentets resolusjon av 18. mai 2010 ble fordelene med det nye regelverket fra 2004 etterlyst. Disse ble oppfattet som vanskelig å forstå og det ble også henvist til at mye av fortolkningen av regelverk skjer gjennom rettspraksis (fra EU-domstolene). Europaparlamentet anmodet derfor Kommisjonen om å forenkle dagens prosedyrer  "… in order to relieve both local government and companies from spending a large amount of money on purely bureaucratic matters;"

Med sine nærmere 120 spørsmål er grønnboka nærmest ’altomfattende’.  Kommisjonen ønsker at alle sider ved offentlige anskaffelses skal vurderes. Dette bekreftes også av de evalueringsrapportene som er under arbeid. Dette er en prosess en fra EU-delegasjons side vil følge aktivt opp, og det vil være viktig å gi innspill før saken oversendes Rådet og Europaparlamentet.

Les hele grønnboken om offentlige anskaffelser her.

Les Kommisjonens pressemelding om høringen her.

Finn mer informasjon om hvordan bidra i konsultasjonen her