Vil revolusjonere Europas jernbanenett

Europas felles jernbanesignalsystem, ERTMS, kan gi etterlengtet økonomisk vekst i EU. Men systemet støter på store tekniske problemer. Nasjonal prestisje og medlemslandenes økonomiske problemer bremser også utviklingen.

I dag er det mer enn 20 forskjellige systemer for kommunikasjon, signal- og hastighetskontroller i EU- og EØS-området. De fleste land har sitt eget system, og systemene «snakker» ikke sammen. Et tog på strekningen mellom Amsterdam, Köln og Paris trenger syv ulike systemer.

Resultatet er store problemer for tog som krysser landegrensene. Ikke minst er dette er en stor barriere for den økende godstrafikken i Europa. Ifølge Europakommisjonen kan ulike systemer øke kostnader for godstransport over EU-grenser med opp til 25 prosent.

– Dette kan ikke fortsette dersom målsettingen om sterk vekst i jernbanetrafikken skal kunne nås, sier Olav Grimsbo, transportråd ved EU-delegasjonen.

Krysser grenser
Svaret EU har kommet opp med, er ERTMS – European Rail Traffic Management System – et felles signalsystem for jernbaner i Europa. ERTMS legger grunnlaget for felles trafikkregler på jernbanenettet i Europa, og reduserer blant annet behovet for å skifte lokalfører ved grensepasseringer.

En viktig komponent av ERTMS er The European Train Control System (ETCS), som gjør det mulig for tog å krysse nasjonale tognett uten problemer. Det forutsetter at togmateriellet og øvrig infrastruktur fungerer godt sammen.

22. juli 2009 vedtok Europakommisjonen en gjennomføringsplan for ERTMS, som skulle øke fremdriften av det felles europeiske styringssystemet.   

Tekniske problemer
16. april 2012 arrangerte det danske formannskapet en todagers konferanse i København om ERTMS. Europakommisjonen, det europeiske jernbanebyrået og de representative organisasjonene for jernbanesektoren signerte en Memorandum of Understanding (MoU) for å styrke samarbeidet om den videre utviklingen av ERTMS.

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet var i København i tilknytning til konferansen og diskuterte fremdriften av ERTMS med kolleger i EU.

– Utstyret fra leverandørene av ERTMS-systemene har ikke fungert godt nok sammen. Det kan virke som at spesifikasjonene for utstyret og hvordan det skal testes ut, ikke har vært tydelige nok. Standardene er blitt tolket ulikt. Land som Spania, Nederland og Luxembourg har hatt utfordringer på dette området. Det er noe vi selvsagt vil unngå i Norge, sier seniorrådgiver Knut Juul i Samferdselsdepartementet. 

Vil ha Tyskland med
Transportråd Olav Grimsbo sier at det er en utfordring at Tyskland, som ligger så sentralt i Europa, nøler med å ta i bruk ERTMS. Dette er blitt begrunnet både med kostnadsforhold og sikkerhet. Tyskland har varslet å implementere et annet, billigere system fordi ERTMS skal være for dyrt.

Europakommisjonens transportkommissær Siim Kallas understreket i en tale under konferansen i København at det ikke er grunn til å tro at ERTMS vil gå på akkord med prestasjonsevne eller sikkerhet, slik enkelte land har hevdet.

– Tyskland er et stort jernbaneland og et viktig transittland. Det er fortsatt en utfordring at land legger nasjonal prestisje i sine egne jernbanesignalsystemer. Fordelene med ERTMS går tapt hvis systemet ikke blir tatt i bruk av alle land i det indre markedet.  Det vil være negativt for jernbanenettet i Europa om vi får et standardisert system med for mange, vesentlige nasjonale tilpasninger. Da faller mye av meningen med systemet vekk, sier Grimsbo.

Stor utbygging i Danmark
Utviklingen av ERTMS har vært igjennom to faser med godkjenning av utstyr. Nå er signalsystemet i sin tredje fase. Her spiller den teknologiske utviklingen en viktig rolle.  

I Europa har Spania, Danmark og Sveits vært de største pådriverne av å ta i bruk ERTMS. Spania har allerede om lag 1700 kilometer – eller 40 prosent – av jernbanelinjene med ERTMS-nett. Sveits har underskrevet en kontrakt om å innføre systemet over hele landets jernbanenett innen utgangen av 2017. Sveitserne har ifølge Juul lagt vekt på at det er et transittland midt i Europa og vil legge om godstransporten fra vei til jernbane. Denne utbyggingen vil koste landet omlag 250 millioner euro.

Danskene satser fullt på å oppgradere hele landets tognett med kontrollsystemet innen 2021. Over halvparten av alle togforsinkelser i Danmark skyldes signalproblemer som en følge av feil i infrastruktur. Implementeringen av ERTMS er en del av et større prosjekt om en fornyelse av det danske jernbanesignalsystemet.

– Norge sliter med mange av de samme problemene, sier Juul.

Prøveprosjekt i Norge
Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked. Derfor skal ERTMS også innføres i Norge. I 2012 startet utbygging av ERTMS på Østfoldbanens østre linje – en 80 km lang strekning mellom Ski og Sarpsborg. Prøvedrift skal etter planen starte i 2014. Prosjektet vil gi erfaring for å vurdere strategien for ERTMS på resten av jernbanenettet.

En fullskala utbygging av ERTMS på hele det norske jernbanenettet er beregnet å koste om lag 20 milliarder norske kroner med en utbyggingsperiode på 15 år. Hvor mye det vil koste til slutt, vil komme i forbindelse med Nasjonal transportplan for 2014–2023.

Regjeringen har ikke tatt stilling til omfanget og tempoet i ERTMS i Norge. Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket arbeider for å fremskaffe formålstjenlig beslutningsgrunnlag for hvordan Regjeringen og Stortinget skal kunne ta stilling til hvor omfattende utbyggingen av ERTMS skal være og hvor mye som skal bevilges til den videre gjennomføringen.

Til toppen