Vil sikre bredbåndstilgang til alle EU-borgere

Under høringen i parlamentet pekte kommissærkandidat Neelie Kroes blant annet på virkeliggjørelsen av det indre marked for IKT-tjenester og bredbåndstilgang til alle borgere som noen av de viktigste oppgavene i Kommisjonens generaldirektorat for digital agenda. Jonas M. Helseth rapporterer.

Neelie Kroes, nederlenderen som er innstilt til ny Kommissær for EUs digitale agenda (tidligere informasjonssamfunnet og media), ble hørt offentlig av Europaparlamentets industri-, energi- og forskningskomité torsdag 14. januar.

Industri-, energi- og forskningskomiteens medlemmer stilte Kroes en rekke spørsmål om alt fra nettnøytralitet, beskyttelse av opphavsrett på internett, fordelingen av den digitale dividenden og overgangen fra lappeteppet av nasjonale nettmarkeder til et virkelig felleseuropeisk marked. Kroes fikk først innlede med å presentere det hun selv ser som de viktigste sakene for de neste fem år innen sitt nye ansvarsområde:

- EU bør satse på FOU innen IKT og utbygge infrastruktur for å sikre bredbåndstilgang til alle borgere

- Det må satses på å øke borgernes datakunnskaper og offentlig sektor bør ta i bruk IKT i større grad

- Virkeliggjørelsen av det indre marked for IKT-tjenester er den avgjørende oppgaven

Flere av komiteens medlemmer ba om Kroes’ syn på nettnøytralitet, og hun gjorde det klart at dette er et prinsipp hun stiller seg bak. Etter å ha blitt bedt om å presisere sa hun at internettilbydere ikke kan tillates å begrense tilgang av kommersielle hensyn – i tilfeller med spamming eller sikkerhetshensyn vil dette imidlertid kunne vurderes. På direkte spørsmål uttrykte hun skepsis til å utvide den europeiske Ombudsmannens mandat til å dekke internettaktivitet, men sa hun likevel ville tenke over forslaget.

Hva gjelder et felleseuropeisk nettmarked understreket Kroes at dette ikke i seg selv er et mål, men et middel for å bringe sammen aktørene og skape bedre løsninger. Kroes påpekte videre behovet for fullstendig bredbåndsdekning for å øke konkurranseevnen og gi bedre grunnlag for skaping av arbeidsplasser samt å øke produktiviteten og den økonomiske veksten. Også på spørsmål om nasjonale regelverk for opphavsrett fremhevde hun behovet for et felles marked: ”ingen gode EU-tiltak for å styrke opphavsretten er mulige, så lenge det ikke eksisterer et indre marked”.

På spørsmål om den digitale dividenden påpekte Kroes mulighetene fordelingen vil gi for å fremme utviklingen av tjenester og flere valgmuligheter, men også utbyggingen av det indre marked. Hun ga Europaparlamentet ros for å ha innkalt til et toppmøte med Råd og Kommisjon for inndeling av spektrumet som et ledd i denne koordineringen.

Flere spørsmål dreide seg rundt reguleringen av internett, og det kom også direkte spørsmål om hvorvidt Kroes kunne se for seg å opprette en nettsikkerhetskoordinator for EU, som blant annet kunne samarbeide med en tilsvarende stilling som er opprettet i USA. Kroes repliserte at hun kjenner omfanget av den internasjonale nettkriminaliteten, men at hun ikke umiddelbart like ideen om en ny institusjon. Hun ønsker heller å styrke European Network and Information Security Agencys (ENISA) rolle.

Kroes ble også spurt om hvordan hun ønsker å involvere grupper som faller utenfor nettsamfunnet, som fattige, funksjonshemmede og eldre. Kroes svarte at i en hverdag der man ikke lenger bare lever med nettverk og digitale medier, men i stor grad i dem, ville det være svært beklagelig å miste en generasjon. Hun fremhevde eHealth-tiltak i Danmark, der eldre som ønsker å bo hjemme fremfor på pleiehjem bruker IKT til å skaffe assistanse, som et eksempel på at IKT kan åpne mange muligheter for en hel generasjon. I sitt videre resonnement sa hun at jentebarn også må støttes i en tidlig fase, og at økt rekruttering av jenter/unge kvinner inn i softwarebransjen kan være en nøkkel her.

Avslutningsvis kan nevnes flere spørsmål som kom opp angående roamingpriser for mobiltelefoni. Kroes sa at ”det ideelle hadde vært et felles roamingmarked i EU uten grenser”, men var i utgangspunktet tvilende til at dette kan oppnås innenfor kommende femårsperiode. Hennes konklusjon var å avvente oppfølgingsrapporten på eksisterende lovgivning før man evt. vurderer nye tiltak.

Kroes ga inntrykk av både ydmykhet og imøtekommenhet under høringen, men fikk likevel en noe blandet mottakelse som i stor grad gikk langs partiskillelinjene der særlig kristendemokratene (EPP) mente hun var ”for svak”. Kroes ble deretter innkalt til en mer uformell andre høring bak lukkede dører 19. januar i Strasbourg, der hun i følge den nederlandske avisa NRC og nyhetstjenesten EurActiv klarte å overbevise komiteen om sin skikkethet for stillingen.

Til toppen