Vil styrke arbeidstilsyn og bekjempe svart arbeid

Rapport fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad, EU-delegasjonen

Bedring av arbeidsforholdene i Europa og bekjempelse av svart arbeid er aktuelle arbeids- og sosialpolitiske saker i EU. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen rapporterer.

EU ønsker å styrke arbeidstilsyn og bekjempe svart arbeid. Illustrasjonsfoto: Arbeidsdepartementet

Bedring av arbeidsforholdene i Europa og bekjempelse av svart arbeid er aktuelle arbeids- og sosialpolitiske saker i EU. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen rapporterer.    

  • Utkast til resolusjon fra Europaparlamentet om å styrke arbeidstilsynenes rolle omfatter forslag på både nasjonalt og europeisk nivå. Planlagt avstemming om resolusjonen er 26. november.
  • Kommisjonen har hørt arbeidslivets parter om mulige tiltak for å forebygge og bekjempe svart arbeid. Arbeidstilsynenes rolle vil stå sentralt i arbeidet, og det arbeides med forslag om bedret samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og medlemsland. 

Arbeidstilsyn på nasjonalt og europeisk nivå
Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité diskuterte i sitt møte 26. september utkast til resolusjon om effektive arbeidstilsyn for å bedre arbeidsforholdene i Europa. Resolusjonen utarbeides på eget initiativ fra komiteen og vil tjene til å gi Europaparlamentets politiske anbefalinger innen området. Utkastet til resolusjon er inndelt i to deler med anbefalinger rettet mot henholdsvis nasjonalt nivå og europeisk nivå. 

nasjonalt nivå, fremmer utkastet til resolusjon en del prinsipper for effektivt arbeidstilsyn, herunder at det skal omfatte alle kategorier arbeidstakere, og at arbeidstilsyn skal ha en uavhengig rolle med tilstrekkelige ressurser og nok personell. Utfordringene knyttet til enkelte kategorier arbeidstakere (midlertidig ansatte, uekte selvstendig næringsdrivende) og sektorer (tjenester i hjemmet) løftes fram.

europeisk nivå hilser utkast til resolusjon velkommen Europakommisjonens initiativ for å etablere en europeisk plattform for arbeidstilsyn. Det foreslås videre blant annet at det etableres et europeisk byrå for grenseoverskridende saker, og et europeisk system for tidlig varsling av brudd på regelverk og svart arbeid. Rollen til arbeidstilsyn skal etter forslaget bli bedre reflektert i ny og revidert lovgivning, og Europakommisjonen bes om å legge fram et forslag til direktiv for å understøtte arbeidsdirektoratenes arbeid og etablere europeiske standarder for arbeidstilsyn.

Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité skulle innen 10. oktober levere skriftlige endringsforslag til resolusjonen. Disse vil bli diskutert i komiteen den 5. november. Den 25. november vil så forslag til kompromissendringer gjennomgås før avstemming over resolusjonen den 26. november.

Diskusjonen i Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité
Den foreløpige diskusjonen i arbeids- og sosialkomiteen 26. september viste en generell positiv innstilling til rapportørens utkast til resolusjon, der forbeholdene som kom fram langt på vei fulgte kjente skillelinjer og sensitiviteter med blant annet henvisning til medlemslandenes ansvar for arbeidstilsyn (nærhetsprinsippet) og at man skulle være forsiktig i omtalen av rollen til arbeidslivets parter (også et spørsmål om kompetanse/myndighet). 

Kommentarer fra en representant knyttet til arbeidstilsyn av utestasjonert arbeidskraft, viser også at det kan gå et skille i holdninger mellom utsenderland og mottakerland av arbeidsvandrere i tillegg til de politiske skillelinjer mellom partigrupperinger. Komiteens formann uttalte seg i positive ordelag om det foreliggende utkast til resolusjon, og viste til tidligere arbeid i komiteen om arbeidstilsyn. Det kan således være grunn til å tro at mange av de klare budskapene i resolusjonen kan overleve den videre behandlingen i komiteen.

Forebygge og bekjempe svart arbeid
Samtidig har Europakommisjonen konsultert arbeidslivets parter om mulig retning videre for den Europeiske Union for å øke samarbeidet mellom medlemsland for å forebygge og bekjempe svart arbeid. Konsultasjonen av arbeidslivets parter følger av EUs traktat (Lisboatraktaten) som sier at før forslag innen sosialpolitikken fremmes skal arbeidslivets parter konsulteres. 

Europakommisjonen viser i sitt konsultasjonsdokument til at svart arbeid omfatter hovedsakelig tre dimensjoner: utnyttelse knyttet til arbeidsbetingelser og/eller helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, trygdesvindel og skatteunndragelse. Europakommisjonen trekker frem den vitale rollen til nasjonale myndigheter i å bekjempe svart arbeid. Videre vises det til at mange grupper og komiteer på europeisk nivå arbeider med spørsmålsstillinger knyttet til svart arbeid, men at de kun gjør dette innen sine respektive områder. Europakommisjonen legger følgelig opp til økt samarbeid mellom nasjonale tilsynsmyndigheter på et europeisk nivå, for eksempel gjennom å opprette en europeisk plattform for et slikt samarbeid.

Økt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter kan i følge høringsdokumentet blant annet lede til å identifisere felles prinsipper for inspeksjoner. Dette reflekterer dels punktet i utkast til resolusjon fra Europaparlamentet om å fastlegge europeiske standarder for arbeidstilsyn. Andre spørsmålstillinger Europakommisjonens konsultasjonsdokument reiser omfatter utveksling av god praksis, utveksling og felles opplæring av personell og utvikling av felles kontrollhandlinger. Konsultasjonen med arbeidslivets parter ble avsluttet 20. september.

Til toppen