Vil styrke europeisk luftfart

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

EU planlegger en ny luftfartsstrategi for å styrke sin internasjonale posisjon. Som deltager i EUs indre luftfartsmarked berør planene også Norge.

EU ønsker å inngå luftfartsavtaler med land som ikke er medlem av EU. Illustrasjonsfoto: Morguefile

EU planlegger en ny luftfartsstrategi for å styrke sin internasjonale posisjon. Som deltager i EUs indre luftfartsmarked berør planene også Norge.

Raskt voksende økonomier utenfor Europa byr på utfordringer for de europeiske flyselskapene. Derfor ønsker EU å styrke den europeiske luftfartssektorens internasjonale konkurransekraft.

– Mange av medlemslandene i EU er bekymret for flyselskapene fra land som Gulfstatene. Man frykter at disse opererer på andre vilkår enn flyselskapene i EU, blant annet gjennom statlig subsidiering, sier samferdselsråd Olav Grimsbo ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Europakommisjonen la derfor fram en strategisk melding 27. september om EUs eksterne luftfartspolitikk. I denne meldingen foreslår Europakommisjonen å inngå omfattende luftfartsavtaler med blant andre Kina, Russland, India, Japan, Gulfstatene og medlemslandene i Association of South East Asian Nations (ASEAN), ettersom disse er blant de sterkest voksende luftfartsmarkedene. EU ønsker også å inngå avtaler med naboland som Tyrkia og Ukraina.

Vil sikre rettferdig konkurranse
Deler av strategien for å beskytte EUs interesser innebærer utarbeidelse av klausuler for rettferdig konkurranse, og å inkludere disse i allerede eksisterende bilaterale luftfartsavtaler mellom medlemsland og ikke-medlemsland. Europakommisjonen peker på at det nåværende regelverket ikke er godt nok for å beskytte EUs flyselskaper mot subsidiering og urimelig priskonkurranse fra flyselskaper fra land utenfor EU.

Strategimeldingen legger også opp til å ta nye skritt i liberaliseringen av eierskapsbegrensningene i luftfarten. Europakommisjonen er særlig opptatt av de strenge begrensingene i utenlandsk eierskap i amerikanske flyselskaper. Europakommisjonen mener at større åpning for krysseierskap mellom europeiske og amerikanske flyselskaper vil øke tilgangen på nødvendig investeringskapital, og gi mulighet for konsolidering av flyselskap i form av forsterkede allianser eller sammenslåinger.

Under transportministermøtet i desember i år skal Europakommisjonen konsultere medlemslandene om den nye strategien. Deretter vil en prioritert liste for forhandlingsmandater med både globale partnere og naboland bli lagt fram tidlig i 2013.

Byr på en utfordring for Norge
Samferdselsråd Olav Grimsbo framhever at Kommisjonens strategi også er viktig for Norge, ettersom Norge gjennom EØS deltar fullt ut i EUs indre luftfartsmarked.

– Norge deltar fullt ut i EUs indre luftfartsmarked, men i dette tilfellet byr avtalen på en utfordring for Norge, sier Grimsbo.

EØS-avtalen har nemlig ingen retningslinjer for hvordan Norge skal forholde seg til EUs avtaler med land som ikke er medlem i EU, såkalte tredjeland.

– Dermed må man prøve seg litt fram i hvert enkelt tilfelle når slike avtaler inngås. I tilfellet med EUs luftfartsavtale med USA sluttet Norge seg til denne, men det er ingen automatikk i dette, forklarer Grimsbo.

Når det gjelder den videre behandlingen av Europakommisjonens strategiforslag, tror Grimsbo den vil møte lite motstand på transportministermøtet i desember.

– Jeg tror vi får et sett rådskonklusjoner som i hovedsak støtter Europakommisjonens ambisjoner, sier Grimsbo.

Til toppen