Vil styrke kunnskapen om rovvilt og arealbruk

Beitenæringen i Norge, både husdyrnæringen og reindriften, har utfordringer knyttet til rovvilt og arealbruk. Nå vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ha mer kunnskap om effekten av tap til rovvilt og inngrep i beitearealer.

I Nord-Norge møter næringene særskilte utfordringer som påvirker produksjon og lønnsomhet. Det henger sammen med arealinngrep som begrenser tilgang til beiteressurser, og utfordringer knyttet til rovvilt, inkludert både konge- og havørn.

– For KrF er det viktig at beitenæringene i Norge blir godt ivaretatt i rovvilt- og arealpolitikken. Dette er temaer vi har prioritert høyt, og vi har kommet med flere tiltak de siste årene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). – Samtidig trenger vi mer kunnskap om effekten av tap til rovvilt og inngrep i beitearealer, og hvilke konsekvenser dette har for produksjon og lønnsomhet i beitenæringene. Derfor prioriterer vi penger i 2021 til et nytt forskningsprosjekt på NIBIO Svanhovd i Finnmark, sier statsråden.

Nestleder i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, statssekretær Widar Skogan, forskningssjef Snorre Hagen og Anne Wikan, stasjonsleder NIBIO Svanhovd.
Nestleder i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, statssekretær Widar Skogan, forskningssjef Snorre Hagen og Anne Wikan, stasjonsleder NIBIO Svanhovd. Foto: Josefine Bergs, NIBIO

Prosjektet skal bygge nettverk mellom forskning, næring og forvaltning, og ha nytteverdi for husdyrbrukere og reineiere. – Nettverk og samarbeid er en god arbeidsform. Gjennom tett dialog med næringene sikrer vi at prosjektet får løftet fram aktuelle problemstillinger som er viktig å få belyst, sier Bollestad.

Prosjektet finansieres med en engangsbevilgning til NIBIO på 1,9 mill. kroner fra Landbruks- og matdepartementet.