Vil tilrettelegge for IKEA i Vestby kommune

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) anbefaler i sin uttalelse til Miljøverndepartementet å støtte Vestby kommunes ønske om å legge til rette for IKEAs utbyggingsplaner, selv om dette innebærer omdisponering av 70 dekar dyrket mark.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) anbefaler i sin uttalelse  til Miljøverndepartementet å støtte Vestby kommunes ønske om å legge til rette for IKEAs utbyggingsplaner, selv om dette innebærer omdisponering av 70 dekar dyrket mark. 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler at innsigelsen fra Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) begrunnet i vern av dyrket mark, ikke tas til følge. Departementet  vektlegger at arealet som ønskes omdisponert er redusert fra 135 til 70 dekar. Departementet  vektlegger videre premissene om at denne etableringen skal bidra til en forsterket sentrumsutvikling med klare og langsiktige grenser mot omkringliggende jordbruksområder. Det må forutsettes at arealet som omdisponeres danner en yttergrense mot jordbruksarealet i sør, og at Vestby kommune ikke søker å omdisponere ytterligere dyrka mark.