Vil utrede erstatnings- og kompenasasjonsordningene for veteraner

Forsvarsdepartementet vil sette ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner.

- Jeg er svært opptatt av at våre veteraner skal ivaretas på en god måte. God ivaretakelse innebærer blant annet et godt økonomisk vern, og at de ordninger som er på plass gir veteranene den anerkjennelse de fortjener, sier forsvarsminister Frank Bakke- Jensen.

Forsvarsdepartementet har gått gjennom gjeldende erstatnings- og kompensasjonsordninger, og mener det ikke er behov for å gå videre med en eventuell ny ytelse i form av en krigsskadepensjon. Regjeringen vil derfor ikke igangsette en egen utredning for dette.

Forsvarsdepartementet vil imidlertid nedsette en arbeidsgruppe for å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av om de allerede eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene fungerer etter intensjonen og gir veteranene den anerkjennelse de fortjener. I dette arbeidet vil gruppen også bli se nærmere på klageadgangen for veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 2010. Eventuelle forslag til endringer i dagens regelverk skal ikke innebære merkostnader.

Arbeidsgruppen vil bli ledet av en ekstern og uavhengig representant, og vil involvere de mest berørte departementene samt representanter fra personell- og veteranorganisasjonene.

Til toppen