Vindkraft til havs - saksbehandling etter 1. januar 2021

Ved årsskiftet trer havenergilovforskriften i kraft, og områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II blir åpnet for fornybar energi til havs. Mange etterspør informasjon om behandlingen av vindkraftprosjekter til havs. Departementet har opprettet et prosjekt for arbeidet med vindkraft til havs. Formålet er å vurdere og utrede rammer for hvordan vindkraftressursene til havs skal utvikles til det beste for samfunnet.

Olje- og energidepartementet vil behandle vindkraftprosjekter til havs når de overordnede rammene for arbeidet med vindkraft til havs er nærmere avklart. Vi vil gi klare signaler med god frist når det blir aktuelt å starte saksbehandling av enkeltsaker om havvind i de åpnede områdene.

Det vil dermed bli anledning for alle interesserte aktører å melde interesse for områdene etter at det er gitt nærmere veiledning fra departementets side. Det er viktig å få en god oversikt over aktuelle prosjekter.

Vindkraft til havs blir et viktig tema i stortingsmeldingen om den langsiktige verdiskapingen fra norske energiressurser. Meldingen skal handle om hvilke muligheter dette gir oss som energinasjon, og se sammenhengen mellom energiressursene våre.

Departementet er opptatt av å få belyst alle relevante sider av virksomheten før det tas store beslutninger om hvem som skal få gå videre med havvindprosjekter på norsk sokkel. Vi forbereder en utdyping av regelverket. Å supplere havenergilovforskriften er under vurdering, og det arbeides med en søknadsveileder for aktører som ønsker å utvikle vindkraftprosjekter til havs. Eventuelle forskriftsendringer må på høring før de kan fastsettes.