Vindkraften gir store muligheter

Avisinnlegg av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg knyttet til arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft.

Vannkraften har i over hundre år sikret oss en stabil og klimavennlig energiforsyning. Nå gjør den teknologiske utviklingen at også vindkraften kan bidra til flere arbeidsplasser og mer strøm til stadig flere sektorer i samfunnet. Gjennom en nasjonal ramme for vindkraft ønsker regjeringen å styre lokaliseringen av vindkraft på bedre måte enn det som er gjort til nå.

Regjeringen legger til rette for utbygging av fornybar energi uten subsidier. Vindkraft er et godt supplement til vannkraften. Norge har gode vindressurser og det blåser mest om vinteren når vi trenger strømmen mest. I dag utgjør vindkraft om lag to prosent av kraftproduksjonen i Norge, men interessen er økende. Om noen år vil vindkraften trolig utgjøre ti prosent.

Energiressursene våre har gjort det mulig for oss å bygge Norge til det landet vi kjenner i dag. Utbygging av vindkraft skaper aktivitet og verdier i seg selv, og er samtidig med på å sikre tilgang til ren energi for resten av næringslivet. Derfor har flere industriaktører inngått langsiktige avtaler om å kjøpe hele produksjonen fra norske vindkraftutbygginger. Ett eksempel er aluminiumsverket Alcoa Mosjøen i Nordland, som kjøper kraften fra vindparken Øyfjellet i Vefsn.

Vindkraft har mange positive sider, men kan også ha negative virkning på fugl, reindrift, landskap og friluftsliv. Ikke minst kan det være til sjenanse for folk som bor i nærheten av vindparker. Derfor er det viktig å unngå de mest sårbare områdene og de største ulempene. Miljøorganisasjonene har uttrykt ønske om at myndighetene tar et nasjonalt perspektiv på framtidig utbygging, og ikke bare behandler konsesjonssøknadene hver for seg.

Regjeringen har derfor startet arbeidet med det vi kaller en nasjonal ramme for vindkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) leder et omfattende arbeid som både skal bedre kunnskapen om virkningene av vindkraft, og identifisere de områdene på land som er mest egnet for utbygging. Foreløpig er det utpekt en del områder som skal vurderes nærmere. Her vil det bli lagt vekt på miljø- og andre samfunnsinteresser, analyser av vindressurser og tilgang til strømnettet. Miljødirektoratet og andre etater deltar i arbeidet.

Til våren skal NVE levere et forslag til Olje- og energidepartementet. Forslaget vil bli sendt på bred høring. Vi legger også opp til regionale møter slik at det skal bli lettere for lokale og regionale aktører og organisasjoner å komme med innspill.

Nasjonal ramme for vindkraft er ikke en utbyggingsplan med tallfestet mål. Formålet er å bedre styre ny vindkraft til områder som på forhånd er vurdert som mest egnet. Dette vil forenkle og forbedre saksbehandlingen, og være et signal til utbyggere om hvor de bør lete etter nye prosjekter. Generelt vil det være vanskeligere å få konsesjon utenfor rammens utpekte områder.

Vi skal både bygge ut lønnsom fornybar energi og å ta vare på naturen. Arbeidet med nasjonal ramme er et tiltak som hjelper oss med begge deler. Energiressursene våre vil også i fremtiden gjøre Norge til et land med store muligheter.