Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet har BDO og Menon Economics produsert en virksomhetsanalyse av politi- og lensmannsetaten.

Bevilgningen fra Justis- og beredskapsdepartementet til politi- og lensmannsetaten har i perioden 2013 – 2016 økt med 2,5 milliarder, tilsvarende 21 prosent.

Til tross for dette rapporteres det, spesielt fra politidistriktene, om strammere budsjetter i form av redusert handlingsrom.

BDO, med Menon Economics som underleverandør, har i fellesskap gjennomgått og vurdert ressursfordelingen og utviklingen i etaten med hovedformål å identifisere utviklingstrekk og bakenforliggende årsaker.

Rapporten ble levert 1. mai. Justis- og beredskapsdepartementet vil nå vurdere rapporten nærmere.

Last ned rapporten:

Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten (PDF, 2mb)

Til toppen