Vurderer anbefaling om nytt deponi for farlig avfall

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet mottok i dag utredningen fra Miljødirektoratet om egnete steder for et nytt deponi for farlig avfall. Vi har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser som tilsier at vi må behandle det farlige avfallet vårt på en forsvarlig måte og sikre nasjonal behandlingskapasitet.

Det eksisterende deponiet for farlig avfall på Langøya i Vestfold anslås å være fullt i 2022. Det er viktig at Norge da har på plass en ny løsning for å håndtere farlig avfall.

– Dette er et meget viktig spørsmål. Vi har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser som gjør at vi må sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall. Miljødirektoratet har gjort et viktig arbeid. Deres rapport styrker grunnlaget for å få på plass en god løsning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Miljødirektoratet har vurdert 12 mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for farlig avfall

  • Miljødirektoratet har - med bistand fra ulike fagmiljøer - vurdert 12 gruver og steinbrudd, i tillegg til planlagte fjellhaller, som mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall.
  • Miljødirektoratet mener fire av disse  kan være egnet.
  • De mener Dalen gruver i Brevik i Telemark er best egnet, og at et steinbrudd i Rekefjord i Rogaland også kan være aktuelt. Dalen gruver har omlag dobbelt så stort deponivolum som Rekefjord.
  • Begge lokalitetene har geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig forsvarlig måte. 

Nasjonale og internasjonale mål

Norges nasjonale mål er at farlig avfall enten skal gå til gjenvinning eller være sikret god nasjonal behandlingskapasitet. Norge har også en internasjonal forpliktelse til å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

Farlig avfall behandles i et nordisk marked hvor landene har behandlingskapasitet til ulike type farlig avfall. Det er krevende å behandle farlig avfall. Det er derfor hensiktsmessig med en arbeidsdeling mellom de nordiske landene.

Det er industriens oppgave å sikre forsvarlig behandling av sitt farlige avfall. Myndighetene har ansvaret for å sikre at nasjonale mål nås, og at internasjonale forpliktelser overholdes. Klima- og miljødepartementet ba derfor Miljødirektoratet i fjor utrede lokaliteter for et nytt deponi.

– Vi vil nå gjennomgå og vurdere anbefalingen fra Miljødirektoratet om egnete lokaliteter for et nytt deponi for farlig avfall, sier Vidar Helgesen.

Strenge miljøkrav

En forutsetning for at en lokalitet egner seg, er at deponeringen kan skje miljømessig forsvarlig. Et framtidig deponi skal også ha tillatelse etter forurensningsloven. Erfaringene fra Langøya viser at det er mulig å drive et  deponi for farlig avfall på en forsvarlig måte.

– Det er viktig at vi får på plass et nytt deponi for farlig avfall i Norge. Det er like viktig at det stilles strenge krav til hvordan dette deponiet skal drives for å sikre at dette skjer på en sikker måte. Jeg vil sørge for at alle interesserte gis mulighet til å komme med sine synspunkter på rapporten fra Miljødirektoratet, sier Vidar Helgesen.