Vurderer forenkling av dispensasjonsbestemmelsene

– Regelverket om dispensasjoner er vanskelig og gjør at mange byggesaker tar mye tid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå vil han gjennomgå dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Dispensasjonsbestemmelsen gir kommunen adgang til å innvilge dispensasjon for bygg og andre tiltak som ikke er i tråd med kommuneplan eller reguleringsplan, og fra byggesaksreglene. Loven stiller klare vilkår for når dispensasjon kan gis.

 – Målet er å styrke lokaldemokratiet, og gjøre det raskere, rimeligere og enklere å bygge. Dagens regelverk for dispensasjoner er innviklede og i mange tilfeller vanskelig å praktisere. Dette skaper uklarhet og uenighet, og gjør at  saker settes på vent, sier Sanner.

Regelverket skiller ikke mellom store og små tiltak, eller viktige og mindre viktige sakstyper. Bestemmelsen om at regionale og statlige myndigheter og andre berørte skal gis mulighet for å uttale seg, er ressurskrevende. Dette gjelder også i de små sakene. Det er dessuten mye klagebehandling knyttet til dispensasjonsvedtak.

- Det kan være en fasadeendring på en hytte fra flatt tak til skråtak. Å få gjennom en slik sak kan ta flere år. Nå vil vi finne ut hvordan vi kan gi kommunene økt handlingsrom til å avgjøre slike saker, sier Sanner.

Departementet arbeider løpende med forenklinger av plan- og bygningsloven for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. En vurdering av dispensasjonsbestemmelsene er en del av dette arbeidet.

Det kan også bli aktuelt å vurdere tiltak som kan bidra til mer oppdaterte planer i kommunene. Helhetlige og gode planer sikrer kvalitet og effektiv ressursbruk i senere enkeltsaksbehandling. Kommuner som har oppdaterte planer får større styring med sine arealer, i tråd med lokaldemokratiske vedtak.

- Jeg vil vurdere om noen typer dispensasjoner kan få en enklere saksbehandling, uten at viktige hensyn og interesser blir tilsidesatt, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22242500

Til toppen