Dagsrapport I - WTO 30. november 2009

Unisont ønske om å avslutte Doha-runden i løpet av 2010

WTOs 7. ministerkonferanse åpnet på ettermiddagen 30. november i Geneve. Den avsluttes 2. desember.

WTOs 7. ministerkonferanse åpnet  på ettermiddagen 30. november  i Geneve. Den avsluttes 2. desember. 

Dette er første ordinære ministerkonferanse siden Hong Kong i 2005. Ministerkonferansens hovedfokus er en gjennomgang av WTOs aktiviteter.  Konferansen utgjør ikke en del av Doharunden, men gir også mulighet for ministre å komme sammen i grupper og bilateralt for å diskutere hvordan forhandlingene skal komme videre. 

Ministerkonferansen ledes av Chiles finansminister. Konferansen har samlet 3000 delegater fra 147 av WTOs 153 medlemsland, samt flere observatørland. Norge var første dagen representert ved landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mens utenriksminister Jonas Gahr Støre ankom om kvelden og skal holde Norges hovedinnlegg den 1. desember. 

- Forsikringspolise mot proteksjonisme
WTOs generaldirektør Pascal Lamy uttalte at WTO har vist seg å være den globale forsikringspolisen mot proteksjonisme. Han appellerte nok en gang  til medlemslandene om å avslutte Doha-runden, og la vekt på at tiden for runden holder på å renne ut. Utvikling må være i sentrum av runden fordi handel er et nødvendig verktøy for utviklingslandene  og  støtter opp om nasjonal politikk. I tillegg pekte han på nødvendigheten av å forbedre utviklingslandenes kapasitet til å dra nytte av handelsmuligheter og at mer må gjøres på handelsrelatert bistand.

Alle ministre som talte første dag, samt lederne for Wipo, ITC og  Unctad – den siste talte på vegne av FNs generalsekretær Ban Ki Moon - understreket WTOs store betydning gjennom de siste 15 måneders krise. Til tross for den store nedgangen i handel som fulgte med krisen har det multilaterale handelssystem med WTOs regelverk i sentrum demmet opp for proteksjonistiske tiltak og dermed  redusert  det som kunne gitt  flere negative virkninger.  Betydningen av en avslutning av Doha-runden som en stimulans for gjenreisningen av den globale økonomien og ikke minst av utviklingslandenes økonomi  ble fremhevet. 

USA klar til å forhandle
USTR Kirk ga  uttrykk for at USA er klar til å forhandle, men at avanserte utviklingsland må også ta ansvar.  Mye av veksten i verdensøkonomien er i dag drevet av India, Brasil, Argentina, Kina, Sør Afrika og Asean-landene (Indonesia, Malaysia, Thailand mfl) og USA forventer konkrete signaler fra disse.

Indias handelsminister Sharma var opptatt av å stoppe ”grønn proteksjonisme”, med indirekte referanse til klimaforhandlingene. I Doha-runden må utviklingslandenes  agenda igjen komme i fokus, først da vil utviklingslandene være villige til å forhandle.  

Unisont budskap
Utviklingslandene var unisone i sitt budskap om betydningen av en rask sluttføring av forhandlingene og med utviklingslandenes perspektiv i fokus. Om formiddagen forut for åpningen hadde 110 utviklingsland (G110) blitt enige om en erklæring  om behovet for å ferdigstille Doharunden  snarest basert på forhandlingsresultatene fra 2008.  G20-landene som ledes av Brasil, og samler utviklingsland med offensive landbruksinteresser, la frem et ministerkommuniké den 29. november som også viste til betydningen av i-lands konsesjoner på landbruk for rundens sentrale utviklingselement. De kalte også på ministre til å møtes tidlig i 2010 før å løse problemer slik at runden konkluderes i 2010. Budskapet ble forsterket med dagens innlegg fra bl.a. Brasil, Kina, Indonesia, Egypt, Kenya, Burkina Faso og Tanzania på vegne av de minst utviklede landene (MUL). 

Avslutning i 2010 ble også støttet av de andre ministrene som talte på konferansens første dag, og som inkluderte EU, Australia, Sveits og Canada.   Imidlertid var det ingen land som ga opp sine posisjoner- noe som heller ikke var forventet på dette tidspunkt.  

Møte med NGO'er
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hadde møte med norske NGO’er forut for åpningen av konferansen.  I tillegg til selve ministerkonferansen deltok Brekk på et møte i  G10 (Norges alliansepartnere på landbruk i WTO). G10-ministrene understreket i en egen erklæring at samtlige medlemsland nå må anstrenge seg for å komme frem til løsninger som kan ferdigstille en avtale i 2010. Et multilateralt handelssystem er et nødvendig bidrag for å løse den økonomiske krisen i verden og sikre befolkningen nok mat, heter det blant annet. Brekk hadde også bilaterale møter med den japanske landbruksminister og med Canadas landbruksminister.

Til toppen