Tilskuddsordninger fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Over budsjettet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet gis tilskudd til privatpersoner, kommuner og ulike organisasjoner. De fleste tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Informasjon om tilskuddsordningene som forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet finner du på NAVs nettsider

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tildeler også noen enkelttilskudd som følger av Stortingets budsjettvedtak. Mottakere av enkelttilskudd fremgår av departementets budsjettproposisjoner. Departementet disponerer ikke egne tilskuddsmidler til fordeling gjennom året.  

Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner
Tilskuddsordning Søknadsfrist
Tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte (nav.no)  5. desember 2018
Lenke dato. måned år
Lenke dato. måned år
Lenke dato. måned år

På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.