Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt sikring.

Petroleumstilsynet skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten ivaretar sitt ansvar etter petroleumslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Petroleumstilsynets myndighet.  

Petroleumstilsynet er en statlig etat underlagt departementet. Tilsynet holder til i Stavanger.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.ptil.no/