Ekspertutvalg om Arbeidsretten

Ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten.

Det er blant annet i lys av det økte fokuset på domstolenes uavhengighet og upartiskhet, ønskelig å vurdere den administrative ordningen for Arbeidsretten på nytt. Formålet er å vurdere om den gjeldende ordning oppfyller grunnlovskravet, men også vurdere tiltak som legger til rette for en hensiktsmessig og robust administrativ ordning for framtiden.

Ekspertutvalget ble oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet 23. juni 2020. 

Utredningen skal leveres til arbeids- og sosialministeren innen 1. mars 2021.

Mandat

Ekspertutvalgets medlemmer

Ingeborg Moen Borgerud (leder)
Jussi Erik Pedersen
Alexander Næss Skjønberg