Arbeids- og sosialdepartementets årsregnskap

Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014