Underliggende virksomheter

 • Arbeidsretten

  Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

  Nettside: http://www.arbeidsretten.no/

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

  Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

  Nettside: http://www.nav.no/

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i, og i medhold av arbeidsmiljøloven, blir overholdt.

  Nettside: http://www.arbeidstilsynet.no/

 • Pensjonstrygda for sjømenn / Pensjonstrygden for sjømenn

  Pensjonstrygda for sjømenn omfattar, etter hovudregelen, norske sjømenn og personar med fast bustad i Noreg som er arbeidstakarar på norskregistrerte skip.

  Nettside: http://www.pts.no/

 • Petroleumstilsynet

  Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

  Nettside: http://www.ptil.no/

 • Riksmeklaren/Riksmekleren

  Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren.

  Nettside: http://www.riksmekleren.no/

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er et forskningsinstitutt med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. Instituttet retter seg mot alle deler av norsk arbeidsliv.

  Nettside: http://www.stami.no/

 • Statens pensjonskasse

  Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsett og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. Medlemskap i Statens pensjonskasse er obligatorisk for statstilsette.

  Nettside: http://www.spk.no/

 • Trygderetten

  Trygderetten er eit uavhengig organ som behandlar ankar på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. Dei fleste sakene er frå Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

  Nettside: http://www.trygderetten.no/

Til toppen