Tariffnemndas vedtak 22. mars 2013 om videreføring av forskrift om delvis allmenngjøring av industrisammenkomsten/VO-delen 2012-2014

Protokoll 1/2013

Vedtak om videreføring av forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Forskriften endrer navn til forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien 2012-2014.

Tariffnemndas flertall finner at vilkårene for allmenngjøring er tilstede og viser til dokumentasjonen av forholdene i bransjen som er lagt fram i LOs begjæring 8. juni 2012 om allmenngjøring samt Høyesteretts omfattende gjennomgang av bransjen i verftssaken, se Rt. 2013 s. 258. Tariffnemndas flertall finner at fortsatt allmenngjøring i bransjen for inneværende periode er et nødvendig tiltak for å oppfylle formålet med allmenngjøringsloven.

Tariffnemndas medlem Margrethe Meder er ikke enig i at vilkårene for allmenngjøring foreligger.

Tariffnemnda viser til Høyesteretts avgjørelse og legger til grunn at bestemmelsene i forskriften om utenbystillegg, arbeidstid, overtidstillegg og kostnadsdekning ved overnatting utenfor hjemmet er i samsvar med EØS-avtalens artikkel 36 og EØS-direktivet om utsendte arbeidstakere.

I forskriften § 2 er definisjonen av fagarbeider endret. Det skyldtes at den tidligere definisjonen (tatt inn i forskriften i 2010) kunne være egnet til å fremstå som indirekte diskriminerende ved at det ble stilt krav om bestått fagprøve i samsvar med lov om fagopplæring i arbeidslivet. Tariffnemnda legger til grunn at de faktiske kravene til hva slags kompetanse som skal kreves for å anses som fagarbeider skal være de samme.

I §§ 3 og 6 er begrepene ”tillegg til timelønnen/satsen” endret til ”tillegg til timesatsen i første ledd”. Dette skyldes at det ble en problemstilling i verftssaken hvilken sats enkelte tillegg skulle beregnes av. Høyesterett presiserte at tilleggene skal regnes av minstelønnen i § 3 første ledd og ikke av avtalt lønn dersom denne er høyere. Dette følger dermed allerede av gjeldende forskrift, men tydeliggjøres nå for å gjøre bestemmelsene tilstrekkelig klare.

For nærmere omtale og begrunnelse for forskriften vises til Tariffnemndas opprinnelige vedtak 6. oktober 2008 om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien.

 

Oslo, 22. mars 2013

  

Johan Kr. Øydegard

Steinar Holden                                                                                  Terese Smith Ulseth

Knut Bodding                                                                                     Margrethe Meder

 

Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien

Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 22. mars 2013 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

 

Kap. I. Innledende bestemmelser

 

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

 

       Forskriften er fastsatt på grunnlag av Industrioverenskomsten/VO-delen 2012–2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

 

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

 

       Forskriften gjelder fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

 

       Med fagarbeider menes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid.

 

       Med spesialarbeider menes arbeidstaker som er fylt 18 år og har fått slik øvelse, at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene utstyr og maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i produksjonen.

 

       Med hjelpearbeider menes arbeidstaker som ikke fyller vilkårene for spesialarbeider, dvs. arbeidstaker som utfører enklere arbeid i produksjonen.

 

       Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

 

       Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

 

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

 

§ 3. Lønnsbestemmelser

 

       Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn pr. time på minst:

 

a) kr 149,04 for fagarbeider 

b) kr 142,28 for spesialarbeider 

c) kr 135,60 for hjelpearbeider. 

 

       Med unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet skal det for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg til timesatsen i første ledd på:

 

a) kr 29,81 for fagarbeider 

b) kr 28,46 for spesialarbeider 

c) kr 27,12 for hjelpearbeider. 

 

       På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen i første ledd  på:

 

a) For toskiftarbeid (36,5 timer pr. uke): 

 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 

 2. skift: kr 16,38. 

 For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 34,99. 

 Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 50,18. 

 Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift. 

b) For treskiftarbeid (35,5 timer pr. uke): 

 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 

 2. skift: kr 16,88 

 3. skift: kr 25,12. 

 For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 36,01 

 Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 51,58. 

c) For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke): 

 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 

 2. skift: kr 17,89 

 3. skift: kr 26,54. 

 For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 38,02 

 Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 54,51. 

 

       Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:

 

fra 37,5 timer–36,5 timer: 2,74 %

 

fra 37,5 timer–35,5 timer: 5,63 %

 

fra 37,5 timer–33,6 timer: 11,61 %.

0 Endret ved vedtak 3 mai 2011 nr. 456 (i kraft 1 april 2011), 10 mai 2012 nr. 537 (i kraft 1 april 2012). 

 

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

 

       Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye reguleringssatser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

 

§ 5. Arbeidstid

 

       Den ordinære arbeidstid må ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

 

       Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

 

- toskriftsordninger: 36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt 

- treskiftsordninger: 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt 

- helkontinuerlig skift: 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt. 

 

       Andre arbeidstidsordninger kan avtales i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

 

§ 6. Godtgjøring for overtid

 

       Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen i § 3 første ledd. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen i § 3 første ledd.

 

§ 7. Utgifter til reise, kost og losji

 

       For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

 

       Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

 

§ 8. Arbeidstøy

 

       Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

 

Kap. III. Fravikelighet m.m.

 

§ 9. Fravikelighet

 

       Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår etter avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

 

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

 

§ 10. Ikrafttreden og opphør

 

       Forskriften trer i kraft straks.

 

       Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Industrioverenskomsten/VO-delen mellom LO og NHO 2012–2014 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

 

       Forskrift 20. desember 2010 nr. 1764 om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien oppheves straks.