Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2014-2016

Protokoll 1/2014

Vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Tariffnemnda finner at vilkårene for allmenngjøring er til stede og viser til dokumentasjonen av forholdene i bransjen som er lagt fram i LOs begjæring 19. mai 2014 og dokumentasjonen fremkommet i høringsrunden. Nemnda har særlig lagt vekt på Arbeidstilsynets beskrivelse av forholdene i bransjen. Arbeidstilsynet avdekker jevnlig saker med systematiske og alvorlige brudd på allmenngjøringsforskriften og arbeidsmiljøloven i alle former for byggeprosjekter. Arbeidstilsynet mener at sosial dumping og grove brudd på regelverket antagelig forekommer i større grad enn det etaten klarer å avdekke. Utsendte arbeidstakere er ifølge Arbeidstilsynet særlig utsatt.

Tariffnemnda finner at fortsatt allmenngjøring i bransjen for inneværende tariffperiode er et nødvendig tiltak for å oppfylle formålet med allmenngjøringsloven.

Tariffnemnda har blitt gjort oppmerksom på at bestemmelsen i forskriften § 5 Regulering av lønn i forskriftens virketid, oppfattes som uklar med hensyn til tidspunktet for når nye lønnssatser som følge av tariffrevisjoner skal tre i kraft. Tariffnemnda har funnet det hensiktsmessig å endre bestemmelsen slik at det går tydelig fram at nye satser skal vedtas av nemnda, og med virkning fra det tidspunkt nemnda bestemmer. Det legges til grunn at satsene normalt vil endres som følge av begjæring fra en av partene.

Utover dette, innebærer Tariffnemndas vedtak at forskriften videreføres uten endringer.

Noen av høringsinstansene har stilt spørsmål om bestemmelsen i forskriften om reise, kost og losji er i overensstemmelse med EØS-avtalen og utsendingsdirektivet. Nemnda legger til grunn at den rettslige situasjonen ikke har endret seg siden den gjeldende forskriften om allmenngjøring av tariffavtale på byggeplasser i Norge ble vedtatt, og viser til den vurderingen som framgår av allmenngjøringsvedtaket fra 24. april 2013 om dette temaet.

For nærmere omtale og begrunnelse for forskriften for øvrig vises til Tariffnemndas opprinnelige vedtak 21. november 2006 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Oslo, 27. november 2014

 

  Johan Kr. Øydegard  
Steinar Holden   Terese Smith Ulseth
Knut Bodding   Margrethe Meder

 

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5. 

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2. Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser.

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke fag- eller svennebrev.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

§ 3. Virksomhetens ansvar

Virksomhet som utfører arbeidsoppdrag i samsvar med § 2 har ansvar for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 182,50. 
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 164,00. 
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 171,00. 
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 110,00. 

§ 5. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Tariffnemnda kan endre satsene i § 4 som følge av tariffrevisjoner.

§ 6. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales.

§ 7. Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 8. Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 9. Ikrafttreden, opphør og endringer

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Fellesoverenskomsten for byggfag mellom LO og NHO 2014–2016 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Forskrift 24. april 2013 nr. 426 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge oppheves straks.