Budsjett- og organisasjonsavdelingen / Budsjett- og organisasjonsavdelinga

Budsjett- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, organisasjonsutvikling, sikkerhet og beredskap, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen).

Avdelingen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet, oppfølging av departementets personalpolitikk og interne systemer for arkiv, saksbehandling og IKT.  Avdelingen har også ansvar for koordineringen av departementets arbeid med høringssaker, og oppgaver knyttet til drift av lokaler og byggesaker.

Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Administrasjonsseksjonen

  Seksjonen utfører servicetjenester for hele departementet og har ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har seksjonen ansvaret for drift og utvikling av departementets lokaler, IKT, internbudsjett og regnskap, innkjøpstjenester og kontakt med leverandører, blant annet DSS.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Gard Kjølholdt

 • Budsjettseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet og å gi råd og veiledning til fagavdelingene på dette området. Sekretariatet for Beregningsgruppen for folketrygden ligger også i seksjonen.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Grethe Karila

 • Dokumentasjonsseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet i departementet, og utvikling av rutiner og brukerstøtte for dette systemet. Seksjonen har i tillegg ansvaret for innføring av nye løsninger for samhandling. Seksjonen har ansvar for offentlig journal og innsyn (eInnsyn).

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Gard Kjølholdt

 • Personal- og organisasjonsseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for utvikling og oppfølging av personal- og lønnspolitikken i departementet, organisasjonsutvikling og gjennomføring av leder- og kompetanseutviklingstiltak, støtte til rekrutteringsarbeidet i departementet, arbeidsgiverprofilering og departementets interne arbeid med inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø. Seksjonen ivaretar arbeidsgiverfunksjonen i departementet og har ansvar for samhandling med fagforeningene.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Eva Strømsnes

 • Økonomi- og styringsseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen). Seksjonen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet og for intern planlegging i departementet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ellisiv Taraldset

Til toppen