Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Avdelingen har ansvaret for folketrygdens pensjonssystem, de offentlige tjenestepensjonsordningene, avtalefestet pensjon, ulike lovfestede tidligpensjonsordninger, personskadetrygdene og samordningsregelverket. I tillegg har avdelingen ansvaret for folketrygdens yrkesskadeytelser, forskuttering og innkreving av barnebidrag, juridiske problemstillinger som gjelder folketrygden og internasjonale trygderettslige spørsmål.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Fellesseksjonen (FS)

  Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Pensjonstrygden for sjømenn, koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet, riksrevisjonssaker, fellesadministrative oppgaver og tjenester, personalforvaltning, høringssaker og avdelingens internbudsjett.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Solgunn M. Tverfjell

 • Internasjonal og juridisk seksjon (IJS)

  Seksjonen har ansvaret for medlemskap i folketrygden, internasjonal koordinering av trygdeytelser, bilaterale trygdeavtaler, innkrevning og forskuttering av barnebidrag og de forvaltningsmessige bestemmelsene i folketrygdloven, herunder regelverk knyttet til trygdemisbruk.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anne-Louise Resberg

 • Pensjonsfaglig seksjon (PFS)

  Seksjonen har ansvaret for det folketrygdens alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle og barn, yrkesskadereglene i folketrygden, regelverket for de offentlige tjenestepensjonsordningene, reglene om statstilskott til avtalefestet pensjon, reglene om samordning av pensjons- og trygdeytelser, pensjonsordning for sykepleiere, pensjonstrygd for sjømenn, pensjonstrygd for fiskere, krigspensjon og gravferdsstønad.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Simen Fremmergård

 • Seksjon for økonomistyring av SPK

  Seksjonen har ansvaret for etatsstyring av Statens pensjonskasse(SPK). Det innebærer blant annet utarbeidelse av rammevilkår, budsjett, regnskap og utredningsoppgaver knyttet til SPKs ansvarsområder.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Else Staven

 • Økonomi- og utredningsseksjonen (ØUS)

  Seksjonen har ansvaret for å utrede økonomiske, fordelingsmessige og andre samfunnsmessige konsekvenser innenfor avdelingens fagområder. Seksjonen har utredningsoppgaver knyttet arbeidet med pensjonsreformen.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Dag Holen

Til toppen