Velferdspolitisk avdeling

Velferdspolitisk avdeling har ansvaret for politikken knyttet til inntektssikring gjennom sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Avdelingen har ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom, og politikk- og fagutvikling for å bedre livssituasjonen til sosialt og økonomisk vanskeligstilte.  Avdelingen har også ansvar for å motvirke utstøting og inkludere personer med nedsatt arbeidsevne, syke og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Avdelingen bidrar i departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Arbeids- og velferdsdirektoratet/-etaten og Trygderetten.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for budsjett og etatsstyring (SBE)

  Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsetaten, Trygderetten og Arbeids- og sosialdepartementets styringsansvar for fylkesmennene og Statens helsetilsyn. SBE har også ansvaret for å koordinere avdelingens arbeid med statsbudsjettet og statsregnskapet. Seksjonen har videre ansvaret for å koordinere arbeidet med avdelingens saker mot Riksrevisjonen og å samordne avdelingens ansvar for sivilt beredskap.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Dagfinn J. Hansen

 • Seksjon for midlertidig inntektssikring og arbeidsretting (SMIA)

  Seksjonen har ansvaret for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, arbeidsrettet oppfølging, oppfølging av sykefravær/delmål 1 i IA-avtalen og koordinering av arbeid med sosialt entreprenørskap og arbeid-helse.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Bjørn Dølvik

 • Seksjon for sosial trygghet og internasjonale saker (SSI)

  Seksjonen har ansvaret for uføretrygd, generelle oppgaver i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, koordinering av fattigdomspolitikken, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad, pleiepenger. SSI har også koordineringsansvar for internasjonale saker på det sosialpolitiske området.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll

 • Seksjon for strategi- og kunnskapsutvikling (SSK)

  Seksjonen har ansvar for organisasjons- og tjenesteutvikling i arbeids- og velferdsforvaltningen, blant annet ikt-moderniseringen og øvrig digitaliseringsinitiativer, porteføljeforvaltning og utvikling av partnerskapet. SSK koordinerer avdelingens arbeid med FoU og kunnskapsutvikling.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Espen Opjordsmoen

Til toppen