Velferdspolitisk avdeling

Velferdspolitisk avdeling har ansvaret for politikken knyttet til inntektssikring gjennom sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Avdelingen har ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom, og politikk- og fagutvikling for å bedre livssituasjonen til sosialt og økonomisk vanskeligstilte.  Avdelingen har også ansvar for å motvirke utstøting og inkludere personer med nedsatt arbeidsevne, syke og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Avdelingen koordinerer departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Enhet for koordinering og styring

  Enheten har ansvaret for departementets rolle i styringen av Fylkesmannen og Helsetilsynet, og koordinering av avdelingens rolle knyttet til departementets styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet og avdelingens arbeid med statsbudsjettet. Enheten har også ansvaret for dialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet om utviklingen av kunnskapsfunksjonen på arbeids- og velferdsområdet.

 • Seksjon for midlertidig inntektssikring og arbeidsretting (SMIA)

  Seksjonen har ansvaret for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, arbeidsrettet oppfølging, oppfølging av sykefravær/delmål 1 i IA-avtalen og koordinering av arbeid med sosialt entreprenørskap og arbeid-helse.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Bjørn Dølvik

 • Seksjon for sosial trygghet og internasjonale saker (SSI)

  Seksjonen har ansvaret for uføretrygd, generelle oppgaver i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, koordinering av fattigdomspolitikken, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad, pleiepenger. SSI har også koordineringsansvar for internasjonale saker på det sosialpolitiske området.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll

Til toppen