Styret for likviditetsfondet i pensjonstrygden for fiskere

Styret for Likviditetsfondet leder forvaltningen av fondets finanskapital. Styret har fem medlemmer som oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet.

To av styrets medlemmer oppnevnes etter forslag av henholdsvis Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund, og et styremedlem representerer Fiskeri- og kystdepartementet. To medlemmer oppnevnes direkte av Arbeids- og sosialdepartementet, hvorav den ene er leder for styret. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer. Fondets tredje fireårige styreperiode tok til 1. januar 2009.

Styret i Likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere består av:

Medlemmer:

Berit M.M. Haraldsen Bettum, Cand. Oecon, Oslo (Leder)
Jan Skjærvø, Trondheim (Nestleder), Norges Fiskarlag
Ole Georg Koch, Sørreisa, Norsk Sjømannsforbund
Kjersti Pauline Vartdal, Oslo, Fiskeri - og kystdepartementet
Anita Mølmesdal Sivertsen, Oslo, Arbeids - og velferdsdirektoratet

Varamedlemmer:

Fridtjov Vorren, Hjørungavåg, Norsk Sjømannsforbund
Erling Holmeset, Trondheim, Norges Fiskarlag
Guri Kristin Hjallen Eriksen, Oslo, Fiskeri - og kystdepartementet