Tariffnemndas protokoll fra møte 18. desember 2008

Tariffnemnda har 18. desember 2008 truffet vedtak om ikke å etterkomme LOs begjæring om delvis allmenngjøring av Elektrofagsoverenskomsten  (2008 – 2010) for hele landet.

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 18. desember 2008 truffet vedtak mot to stemmer om ikke å etterkomme LOs begjæring om delvis allmenngjøring av Elektrofagsoverenskomsten (2008 – 2010)for hele landet.

Flertallet, medlemmene Austbø, Lindholt og Melsom, legger vekt på at den foreliggende dokumentasjonen er begrenset og delvis motstridende. Det er tvilsomt om dokumentasjonen kan sies å være representativ for bransjen som sådan. Allmenngjøring fremstår derfor ikke som et berettiget og forholdsmessig virkemiddel.

Mindretallet, nemndas leder Mo og medlemmet Bodding, finner at det er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at det også utenfor Oslo og Akershus arbeider utenlandske elektrikere på vilkår som samlet sett er dårligere enn hva norske elektrikere tilbys. Disse medlemmene anser allmenngjøring som et proporsjonalt virkemiddel i dette tilfellet, og stemte på dette grunnlag for at allmenngjøring skulle skje.

 

Oslo, 18. desember 2008
Ellen Mo
Anne Austbø
Tore Lindholt
Knut Bodding 
Nina Melsom

 

Til toppen