Tariffnemndas vedtak i møte 20. desember 2010 – delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Vedtak om videreføring av forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien.

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 20. desember 2010 truffet vedtak om videreføring av forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Når det gjelder begrunnelse for vedtaket viser Tariffnemnda til tidligere vedtak av 6. oktober 2008 om fastsettelse av forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien.

Vedtaket ble truffet med dissens fra Tariffnemndas medlem Margrethe Meder (NHO) som mener vilkårene for allmenngjøring ikke er til stede. Dette medlemmet viser for øvrig til de anførsler som er fremmet fra NHOs side i sak 10-060176 for Borgarting lagmannsrett.

Vedtaket innebærer at gjeldende forskrift videreføres med følgende endringer:

I forskriften §§ 2 og 3 erstattes begrepene faglærte og ufaglærte arbeidstakere med fagarbeider, spesialarbeider og hjelpearbeider. Endringen innebærer at forskriften kommer i overensstemmelse med begrepsbruken i Verkstedsoverenskomsten. Vedtak om disse endringene er truffet med dissens fra Tariffnemndas medlem Knut Bodding (LO).

Forskriften § 8 Krav til spise- og hvilerom og innkvartering og §11 Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift, oppheves. Nemnda legger til grunn at bestemmelsene er dekket opp av annen lovgivning og at det ikke lenger er behov for disse bestemmelsene kun av opplysningshensyn.

Oslo, 20. desember 2010

Håvard Holm
Steinar Holden
Johan Kr. Øydegard
Knut Bodding
Margrethe Meder

 

Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Fastsatt av Tariffnemnda 20. desember 2010 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 3

  

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Verkstedsoverenskomsten (VO) 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

 

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

Med fagarbeider menes arbeidstaker som har bestått fagprøve i samsvar med lov om fagopplæring i arbeidslivet, enten etter utstått læretid på kontrakt eller praksis i samsvar med opplæringsloven § 3-5.

Med spesialarbeider menes arbeidstaker som er fylt 18 år og har fått slik øvelse, at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene utstyr og maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i produksjonen.

Med hjelpearbeider menes arbeidstaker som ikke fyller vilkårene for spesialarbeider, dvs. arbeidstaker som utfører enklere arbeid i produksjonen.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

 

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn pr. time på minst:

a) kr 138,07 for fagarbeider
b) kr 131,78 for spesialarbeider
c) kr 125,56 for hjelpearbeider

Med unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet skal det for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg til timelønnen på:

a) kr 27,61 for fagarbeider
b) kr 26,36 for spesialarbeider
c) kr 25,11 for hjelpearbeider

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg pr. time på:

a) For toskiftarbeid (36,5 timer pr. uke):
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
2. skift: kr 15,25
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 32,58
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 46,72
Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.

b) For treskiftarbeid (35,5 timer pr. uke):
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
2. skift: kr 15,72
3. skift: kr 23,39
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 33,53
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 48,03.

c) For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke):
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
2. skift: kr 16,66
3. skift: kr 24,71
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 35,40
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 50,75
Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:
fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 %
fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %.

 

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye reguleringssatser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

 

§ 5. Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:
- toskriftsordninger: 36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt
- treskiftsordninger: 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt
- helkontinuerlig skift: 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt

Andre arbeidstidsordninger kan avtales i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

 

§ 6. Godtgjøring for overtid

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50% av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100% av timesatsen.

 

§ 7. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

 

§ 8 Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

 

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 9. Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår etter avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

 

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 10. Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Verkstedsoverenskomsten mellom LO og NHO 2010-2012 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

 

Til toppen