Tariffnemndas protokoll fra møte 20. desember 2010 – allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land

Tariffnemnda har 20. desember 2010 truffet vedtak om ikke å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land.

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 20. desember 2010 truffet vedtak om ikke å videreføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Forskriften gjelder for arbeid som faller inn under virkeområdet til Verkstedsoverenskomsten og Landsoverenskomsten for elektrofagene på Melkøya (Snøhvit), Tjeldbergodden, Mongstad, Kollsnes, Kårstø, Nyhamna (Ormen Lange) og Sture.

Tariffnemnda legger til grunn at allmenngjøringsforskriften, som trådte i kraft 1. desember 2004, har virket etter sin hensikt og at vilkårene for allmenngjøring ikke lenger er til stede. Nemnda legger vekt på Petroleumstilsynets erfaringer som viser at lønns- og arbeidsvilkårene til utenlandske arbeidstakere på petroleumsanleggene er likeverdige med de norske arbeidstakere har. Det foreligger heller ikke opplysninger om andre forhold innenfor dette tariffområdet som i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at bortfall av allmenngjøringsforskriften vil føre til at lønns- og arbeidsvilkårene vil bli vesentlig svekket.

Vedtaket ble truffet med dissens fra Tariffnemndas medlem Knut Bodding (LO) som mener vilkårene for fortsatt allmenngjøring på petroleumsanleggene fortsatt er til stede, og at bortfall av allmenngjøringsforskriften igjen vil kunne føre til sosial dumping på petroleumsanleggene.

Oslo, 20. desember 2010

Håvard Holm
Johan Kr. Øydegard
Steinar Holden
Knut Bodding
Margrethe Meder

 

Til toppen