Tariffnemndas protokoll fra møte 20. desember 2010 – allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 20. desember 2010 truffet vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Når det gjelder begrunnelse for vedtaket viser Tariffnemnda til tidligere vedtak av 21. november 2006 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i sak 4/2006 – for byggeplasser.

Vedtaket om fortsatt allmenngjøring er enstemmig.

Vedtaket innebærer at gjeldende forskrift videreføres med følgende endringer:

§ 4a (ny § 5) Regulering av lønn i forskriftens virketid endres slik at satsene i forskriftene skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv. Forslag til denne endringen har vært på alminnelig høring uten innsigelser i høringsrunden, og innebærer at ordlyden blir likelydende med andre allmenngjøringsforskrifter.

§ 5 Overtid oppheves med følgende begrunnelse: Tidligere vedtak har hatt en bestemmelse om at det skal betales for overtidsarbeid i samsvar med Fellesoverenskomsten for byggfag. Nemnda viser til at tariffavtaledekningen ikke er tilstrekkelig høy til at tariffavtalens bestemmelser skal legges til grunn for vurderingen av hva som er likeverdige forhold, og at arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtidsbetaling derfor skal følges.

§ 7 Krav til spise- og hvilerom og innkvartering og § 10 Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift, oppheves. Kravene i bestemmelsene er dekket opp gjennom annen lovgivning, og nemnda legger til grunn at det ikke er behov for disse bestemmelsene kun av opplysningshensyn.

Vedtak om opphevelse av gjeldende forskrift § 5 er truffet med dissens fra Tariffnemndas medlem Knut Bodding (LO). Vedtak om videreføring av § 6 Utgifter til reise, kost og losji er truffet med dissens fra Tariffnemndas medlem Margrethe Meder (NHO), som viser til de anførsler som er fremmet fra NHOs side i sak 10-060176 for Borgarting lagmannsrett. Øvrige endringer er vedtatt enstemmig.

Oslo, 20. desember 2010

Håvard Holm
Johan Øydegard
Steinar Holden
Knut Bodding
Margrethe Meder

 

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

 

Fastsatt av Tariffnemnda 20. desember 2010 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 3.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2. Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser.

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke fag- eller svennebrev.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

§ 3. Virksomhetens ansvar

Virksomhet som utfører arbeidsoppdrag i samsvar med § 2 har ansvar for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 154,50.
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 139,00.
    For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 144,50.
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 93,-.

§ 5. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Satsene i § 4 i skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

§ 6. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales.

§ 7. Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 8. Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 9. Ikrafttreden, opphør og endringer

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Fellesoverenskomsten for byggfag mellom LO og NHO 2010-2012 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

  

Til toppen