Tariffnemndas protokoll fra møte 21. august 2012

Tariffnemndas møte 21. august 2012.

P R O T O K O L L

fra Tariffnemndas møte 21. august 2012

Tilstede: Johan Kr. Øydegard, Steinar Holden, Terese Smith Ulseth, Knut Bodding og Margrethe Meder

Fra sekretariatet: Eli Mette Jarbo, Ingrid Finsland og Bodil Stueflaten

 

Sak 1 Habilitet

Det er enighet i nemnda om at Terese Smith Ulseth ikke er inhabil i behandlingen av høringssaken vedrørende begjæringen om fortsatt allmenngjøring i skips- og verftsindustrien. Det vil bli foretatt en ny vurdering av spørsmålet når nemnda skal treffe vedtak i saken.

 

Bakgrunnen for at Smith Ulseth reiste problemstillingen er den såkalte verftssaken, der ni verft har stevnet Staten v/ Tariffnemnda for retten med påstand om at forskriften om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er ugyldig. Staten har vunnet i to instanser, men saken er anket til Høyesterett. Smith Ulseth begynte som advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt 1. oktober 2012. Advokat og partner Ingvald Falch i samme firma representerer de ankende parter (verftene) i saken.

 

Sak 2 Anken til Høyesterett i verftssaken

Regjeringsadvokaten representerer staten i Høyesterett på vanlig måte. LO og Fellesforbundet har erklært seg som partshjelpere på statens side også i Høyesterett og NHO er partshjelper for verftene. Tariffnemndas sekretariat, i samråd med Tariffnemndas leder har bistått Regjeringsadvokaten i saksforberedelsen under saken både i tingretten og i lagmannsretten. Tariffnemnda ønsker at saken håndteres på samme måte også for Høyesterett.

 

Sak 3 Nye begjæringer om fortsatt allmenngjøring

LO har bedt om fortsatt allmenngjøring av de fire gjeldende allmenngjøringsforskriftene:

  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

 

Nemnda er enige om å sende utkast til nye forskrifter på høring, men samtidig presisere i høringsbrevene at nemnda ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring er til stede. 

 

Johan Øydegard 

Steinar Holden 

Terese Smith Ulseth

Knut Bodding                                                                                                        

Margrethe Meder

Til toppen