Tariffnemndas vedtak 27. november 2012 om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene

Vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene.

Tilstede: Johan Kr. Øydegard, Steinar Holden, Terese Smith Ulseth, Knut Bodding og Margrethe Meder

Fra sekretariatet: Eli Mette Jarbo, Ingrid Finsland og Bodil Stueflaten

Sak 1 Fortsatt allmenngjøring i jordbruks- og gartnerinæringene

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 27. november 2012 truffet vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene, jf. vedlegg.

 

Selv om opplysninger fra Arbeidstilsynet taler for at det har vært en postiv utvikling i bransjen, gir etaten fortsatt en rekke pålegg knyttet til allmenngjøringsforskriften, arbeidstidsbestemmelsene, arbeidsplaner og avregningsoppgaver. Tariffnemnda har i tillegg lagt vekt på at allmenngjøingsvedtaket kun har vært i kraft fra 1. januar 2010, og at allmenngjøring fortsatt vil være et formåltjenelig og nødvendig tiltak, også for tariffperioden 2012 – 2014.

 

Vedtaket er enstemmig.

 

Sak 2 Begjæringer om fortsatt allmenngjøring

Sentrale spørsmål knyttet til allmenngjøringsforskriftene skal behandles av Høyesterett i den såkalte ”verftssaken”. Tariffnemnda har besluttet å utsette behandlingen av begjæringene om fortsatt allmenngjøring for tre av allmenngjøringsforskriftene til etter at dommen i denne saken foreligger. Det gjelder spørmålet om fortsatt allmenngjøring av:

  • tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien
  • tariffavtale for renholdsbedrifter.

 

Beslutningen om å utsette behandlingen av begjæringen om videreføring av forskriften om delvis allmenngjøring verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien ble truffet mot Tariffnemndas medlem Margrethe Meders (NHO) stemme. Meder mente nemnda burde ta stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring er tilstede i skips- og verftsindustrien.

 

 

 

 

Johan Øydegard

 

 

 

Steinar Holden                                                                                             Terese Smith Ulseth

 

 

 

Knut Bodding                                                                                                          Margrethe Meder

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2012 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 5

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2012-2014 mellom NHO Mat og Landbruk på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

 

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

 

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn pr. time på kroner:

 

a)      Ferie- og innhøstingshjelp

Arbeidstakere 16 – 17 år:                                                       83,75
Arbeidstakere 17 – 18 år:                                                       86,75
Over 18 år: ansatt inntil 12 uker                                             105,25
Over 18 år: ansatt mellom 12 – 24 uker (3 – 6 mnd)             110,75


Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

 

b)      Fast ansatte arbeidstakere
Ufaglærte arbeidstakere                                                       123,15
Arbeidstakere 16 – 17 år                                                        91,75
Arbeidstakere 17 – 18 år                                                        95,75

c)      Tillegg for fagarbeidere                                                            8,-

d)     Helge-/helligdagstillegg
Røktere/avløsere i fast turnus
Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time.
1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

 

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

 

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 5. Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

 

§ 6. Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold, kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, herunder

  • lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
  • lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og
  • lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 7. Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2012-2014 mellom NHO Mat og Landbruk og Landsorganisasjonen i Norge/ Fellesforbundet blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

Forskrift 20. september 2010 nr. 1739 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene oppheves straks.

 

Til toppen