Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.

Nemnda har til oppgave å avgjøre tvister vedrørende inngåelse og gjennomføring av avtale om felles lokale kontorer mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene. Nemnda kan blant annet ta stilling til tvister vedrørende lokalisering, utforming, organisering og drift.

Tvisteløsningsnemnda skal etter forskriften ha en leder og to faste medlemmer med personlige stedfortredere. Arbeids- og sosialdepartementet oppnevner nemndas leder med stedfortreder. KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet oppnevner ett medlem hver med stedfortredere. Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. 

 Medlemmer:

  • Dag Nafstad, leder
  • Tor Allstrin, medlem
  • Jostein Solberg, medlem