Ansvarsområder for Barne- og familiedepartementet

Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder:

Være sekretariat for statsråden:

Departementet skal bistå politisk ledelse med å utforme politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, understøtte kommunikasjonen med Storting og Regjering og framlegge viktige enkeltsaker for politisk ledelse. 

Ivareta forvaltningsoppgaver:

Departementet skal utføre forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.

Styre og følge opp underliggende virksomheter:

Departementet skal sette mål, gi rammer, veilede og følge opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.