Sekretariatet for Markedsrådet / Marknadsrådet, Forbrukerklageutvalget / Forbrukerklageutvalet

Forbrukerklageutvalget avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett.

Forbrukerklageutvalget er et statlig forvaltningsorgan som har mange likhetstrekk med en domstol. Utvalgets oppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett.

Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

Før en sak kan avgjøres av Forbrukerklageutvalget , må den først ha vært forsøkt meklet av Forbrukerrådet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan hver av partene skriftlig begjære saken fremmet for Forbrukerklageutvalget.

Vedtak fra Forbrukerklageutvalget er bindende på lik linje med en dom fra domstolene, dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen en måned etter forkynnelse.

Det finnes en rekke klagenemnder som behandler forbrukertvister som Forbrukerklageutvalget ikke kan behandle. Nærmere informasjon om disse kan du få ved å henvende deg til Forbrukerrådet. 

Markedsrådet er det primære vedtaksorganet etter markedsføringsloven.

Dersom Forbrukerombudet har kompetanse til å treffe vedtak, er Markedsrådet et klageorgan. Markedsrådet er et kollegialt organ med ni medlemmer, som oppnevnes av Kongen i statsråd. Funksjonstiden er fire år. Markedsrådet er beslutningsdyktige når lederen eller nestlederen og fire andre er tilstede.

I tillegg til Forbrukerombudet kan også andre berørte parter bringe inn saker. Saksbehandlingen i Markedsrådet kan minne om behandlingen i en domstol ved at det i de fleste saker gjennomføres muntlige forhandlinger.

Markedsrådet er imidlertid et forvaltningsorgan og ikke en domstol. Markedsrådets vedtak er endelige og kan bare settes til side av de ordinære domstoler. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.forbrukertvistutvalget.no/