Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barne- og likestillingsdepartementets historikk

1. april 2016 endret Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

16. desember 2015 ble ansvaret for integreringssaker overført til Justis- og beredskapsdepartementet.

Den 22. januar 2019 ble kirke-, tro- og livssynsspørsmål overført fra Kulturdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Fra samme dato ble arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål – inkludert etatsstyringsansvaret for Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet – overført fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

1. januar 2010 endret Barne- og likestillingsdepartementet navn til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Den 20. oktober 2009 fikk departementet overført ansvaret for integreringssaker fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fra 1. januar 1991 het departementet Barne- og familiedepartementet. Et år tidligere ble Familie- og forbrukerdepartementet opprettet ved kongelig resolusjon av 22. desember 1989.

Saksområder ble overført fra det nedlagte Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet (SFT) og Kulturdepartementet (fra 01.01.1991).

Hensikten med å opprette et nytt Barne- og familiedepartement var å styrke innsatsen for barn, ungdom, familie, likestilling, forbrukervern og produktsikkerhet gjennom å samle og å koordinere disse områdene i ett departement.

Ønsket om å styrke det forbrukerpolitiske området går imidlertid helt tilbake til 1955, og medførte at det først ble opprettet et eget konsultativt statsrådembete, og fra 1956 et eget departement for familie- og forbrukersaker.

Da Forbruker- og administrasjonsdepartementet ble opprettet i 1972, gikk det tidligere Departement for familie- og forbrukersaker inn som en avdeling i det nye departementet under navnet Familie- og forbrukeravdelingen.

I 1977 foreslo regjeringen en administrativ styrking av det familie- og likestillingspolitiske området. Dette forslaget førte til at familie- og likestillingssakene ble skilt ut i en egen avdeling i daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet, samtidig som det ble opprettet en egen Forbrukeravdeling.

Da Familie- og forbrukerdepartementet ble opprettet 1. januar 1990, ble Familie- og likestillingsavdelingen omorganisert. Avdelingen fikk overført saksområder fra det tidligere Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og Justisdepartementet.

Navnet ble endret til avdeling for barn, familie og likestilling. Samtidig ble deler av produktsikkerhetsforvaltningen overført fra Statens forurensningstilsyn til Forbrukeravdelingen. Familie- og likestillingsavdelingen endret navn fra 01.01.06 til Samlivs- og likestillingsavdelingen.

Da Familie- og forbrukerdepartementet endret navn til Barne- og familiedepartementet 1. januar 1991, ble Avdeling for barn, familie og likestilling delt i to avdelinger: Familie- og barnehageavdelingen og Barne- og ungdomsavdelingen. Ungdomsspørsmål ble samtidig overført fra det daværende Kulturdepartementet og plassert i Barne- og ungdomsavdelingen.

Da Barne- og familiedepartementet endret navn til Barne- og likestillingsdepartementet, 1. januar 2006, ble hele barnehageansvaret overført til Kunnskapsdepartementet.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ble opprettet 1. juli 2004 etter en sammenslåing av Statens barnevern og familievern (SBF), som ble opprettet 1. januar 2004 da staten overtok det tidligere fylkeskommunale barnevernet, og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).

Virksomheten er organisert med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som sentralt kontor, og fem regionkontorer i Alta, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo, samt ulike tjenestetiltak spredt over hele landet.

Etaten er ansvarlig for drift av barnverninstitusjoner, fosterhjemstjenester, andre familiebaserte barneverntiltak, nærmiljøtiltak, faglig bistand til kommunene i vanskelige barnevernssaker og i plasseringer utenfor hjemmet, drift av familievernkontorer, adopsjonssaker, samt forvaltning av tilskudd, saksbehandling og informasjonsarbeid på barne-, ungdoms- og familieområdet.

Fra 18. oktober 2007 overtok departementet ansvaret for regjeringens antidiskrimineringsarbeid.

Ansvaret for likestillingspolitikken ble lagt til en egen statsråd ved etableringen av barne- og familiedepartementet i 1990 (Gro Harlem Brundtland).

Portretter av tidligere statsråder (Foto: BLD)

Oversikt over tidligere ministere tilknyttet departementet:

Statsråder:
Barne- og familieministere og barne- og likestillingsministere:

Matz Sandman

Ap

1990-1991

 

Grete Berget        

Ap

1991-1996

 

Sylvia Brustad

Ap

1996-1997

 

Valgerd Svarstad Haugland    

KrF

1997-2000

 

Karita Bekkemellem Orheim

Ap       

2000-2001

 

Laila Dåvøy

KrF

2001-2005

 

Karita Bekkemellem   

Ap

2005-2007

 

Manuela Ramin-Osmundsen 

Ap 2007-2008  

Anniken Huitfeldt

Ap 2008-2009  
Audun Lysbakken  SV 2009-2012  
Inga Marte Thorkildsen SV  2012-2013  
Solveig Horne FrP 2013-2018  
Linda Hofstad Helleland H 2018-2019  
Kjell Ingolf Ropstad KrF 2019-  

 

Til toppen