Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikk, likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikk.

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikk, likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikk, og har både sektoransvar og pådriver- og koordineringsansvar på politikkområdene. Videre har avdelingen ansvar for å samordne og koordinere den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne og universell utforming.

I tillegg koordinerer avdelingen Norges oppfølging av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Avdelingen er organisert i tre seksjoner: seksjon for forbrukerpolitikk, seksjon for forbrukerrett, seksjon for likestilling og ikke-diskrimineringspolitikk.

Avdelingen deltar i internasjonalt arbeid på det likestillingspolitiske, diskrimineringspolitiske og forbrukerpolitiske området i fora som FN, EU/EØS, Europarådet, Nordisk Ministerråd og OECD.

Avdelingen arbeider med et bredt spekter av virkemidler innenfor politikkområdene med hovedvekt på lov- og politikkutvikling, tilskuddsordninger og handlingsplaner. 

  • Forbrukerpolitikk
  • Forbrukerrettigheter
  • Forbrukerinformasjon
  • Forbrukerforskning
  • Likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikk
  • Diskrimineringsrett
  • Internasjonalt arbeid
  • Forskning og analyse

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen