Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk.

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, og har både sektoransvar og samordnings- og koordineringsansvar på politikkområdene. Videre har avdelingen ansvar for å samordne og koordinere den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne og universell utforming.

Avdelingen har ansvar for politikkutvikling og lovforvaltning innenfor det forbrukerpolitiske området og likestillings- og diskrimineringsområdet.

Avdelingen arbeider med et bredt spekter av virkemidler innenfor politikkområdene med hovedvekt på lov- og politikkutvikling, tilskuddsordninger, strategier og handlingsplaner, og FoU. 

Avdelingen deltar i internasjonalt arbeid på det likestillingspolitiske, og forbrukerpolitiske området i fora som FN, EU/EØS, Europarådet, Nordisk Ministerråd og OECD. Avdelingen koordinerer Norges oppfølging av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Avdelingen er organisert i tre seksjoner: seksjon for styring og forbrukerpolitikk, seksjon for forbruker- og diskrimineringsrett, seksjon for likestillings- og diskrimineringspolitikk.

  • Forbrukerpolitikk
  • Forbrukerrett
  • Forbrukerinformasjon
  • Likestillings- og diskrimineringspolitikk
  • Diskrimineringsrett
  • Internasjonalt arbeid
  • Forskning og analyse

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen