Plan- og administrasjonsavdelingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Plan- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for å bistå departementsråden i styringen av departementet og sørge for effektiv drift. Avdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter.

Avdelingen har også ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap, organisasjonsutvikling, personalpolitikk og interne systemer for arkiv, saksbehandling og IKT. I tillegg ivaretar avdelingen felles drifts- og støttefunksjoner for hele departementet. 

Plan- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for styringsdialogen med Barneombudet, Forbrukerombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Avdelingen er delt inn i tre seksjoner:

  • Seksjon for budsjett og styring
  • Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling
  • Seksjon for arkiv og IKT”

 

Avdelingen har følgende seksjoner: