Forbrukerombudet / Forbrukarombodet

Forbrukerombudet er et frittstående forvaltningsorgan som fører tilsyn med lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), angrerettloven og enkelte bestemmelser i andre lover.

Forbrukerombudet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven.

Gjennom forhandlinger med næringsdrivende søker ombudet å komme fram til frivillig ordning. Dersom en slik løsning ikke oppnås, kan Forbrukerombudet eller den næringsdrivende bringe saken inn for Markedsrådet. Forbrukerombudet kan også legge fram prinsippsaker for Markedsrådet, selv om det ikke foreligger noen tvist med den næringsdrivende.

I hastesaker kan Forbrukerombudet fatte vedtak med forbud mot fortsatt bruk av et ulovlig markedsføringstiltak. Dette gjøres for å motvirke at næringsdrivende gjennomfører ulovlige kampanjer og høster fordelene av overtredelsen. Et slikt vedtak kan påklages til Markedsrådet, men det får virkning med en gang. Det skal som hovedregel knyttes tvangsmulkt til Forbrukerombudets og Markedsrådets vedtak. Ved overtredelser som anses for vesentlige, eller har skjedd gjentatte ganger kan det fastsettes overtredelsesgebyr.

Forbrukerombudet har også tilsynet med deler av kringkastingsloven, bl.a. bestemmelsen om at det i kringkastingssendinger ikke må sendes reklame som er særlig rettet mot barn, eller reklame i tilknytning til barneprogram. 
Forbrukerombudet er dessuten tillagt tilsynet med bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av kredittkjøpsloven, og fører kontroll med forskrifter om fibermerking og forskrifter om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter m.v.

Forbrukerombudet utnevnes av Kongen i statsråd. 

Nettside: http://www.forbrukerombudet.no/