Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ble opprettet 1. januar 2006.

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Regjeringens begrunnelse for å opprette Likestillings- og diskrimineringsombudet:

Et felles apparat vil styrke innsatsen på diskriminerings- og likestillingsfeltet gjennom økt tverrfaglig tilnærming, bedre ressursutnyttelse og større tyngde og synlighet i forhold til hva som er mulig med små separate enheter.

Ombudet er opprettet med hjemmel i den nye diskrimineringsombudsloven som ble vedtatt av Stortinget i mai 2005.

Pådriver
Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling i samfunnet som helhet. Det innebærer blant annet å:

 • avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling
 • bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger og atferd
 • gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering
 • gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
 • formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke art og omfang av diskriminering
 • være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger for samarbeid mellom aktuelle aktører

Lovhåndhever
Ombudet skal håndheve:

 • lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)
 • lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
 • arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel
 • diskrimineringsforbudene i boliglovene
 • husleieloven  
 • burettslagslova
 • bustadbyggjelagslova

Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om brudd på lover og bestemmelser under ombudets virkeområde, og å gi råd og veiledning om dette regelverket.

Klager på diskriminering
Alle som mener seg diskriminert skal kunne legge fram saken for Ombudet, som vil be om opplysninger fra begge parter, foreta en objektiv vurdering av saken og avgi en uttalelse om hvorvidt diskriminering har foregått. Ombudets uttalelse kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Veiledning i rettigheter
Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever. For eksempel i forbindelse anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser enn arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel eller ved søknad om fri sakførsel.

Internasjonale konvensjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å utveksle erfaringer nasjonalt og internasjonalt. Ombudet skal påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Nettside: http://www.ldo.no/