Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda behandler saker om diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og boliglovenes diskrimineringsbestemmelser.

Diskrimineringsnemnda skal behandle de sakene som bringes inn for den, av en part, ombudet eller andre med rettslig klageinteresse. Nemndas avgjørelser i saken er bindende for partene. Nemnda har myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Nemnda også ilegge tvangsmulkt.

Nemnda har femten medlemmer, hvorav tre ledere og seks varamedlemmer. Nemnda bistås av et faglig sekretariat. Sekretariatet skal forberede møtene i nemnda, fremlegge saker i nemnda, utforme nemndas vedtak og administrere ordningen med tvangsmulkt. Sekretariatet skal videre sørge for den administrative betjeningen av nemnda.

Nemndas organisasjon og virksomhet reguleres av diskrimineringsombudsloven

Nettside: http://www.diskrimineringsnemnda.no/

Til toppen