Sekretariatet for likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sekretariatet for likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemnda behandler kun saker som først er behandlet av ombudet.

Sekretariatet for likestillings- og diskrimineringsnemnda skal behandle de uttalelser av ombudet som blir klaget inn for nemnda eller som nemnda selv ber om å få forelagt. Nemndas avgjørelser i saken er bindende for partene. Nemnda har myndighet til å ilegge den diskriminerende parten tvangsmulkt inntil den diskriminerende handlingen stanser.

Nemnda skal behandle klagesaker vedrørende ombudets uttalelser etter likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og boliglovenes diskrimineringsbestemmelser.

Nemnda har tolv medlemmer, hvorav fire varamedlemmer. Nemnda har et eget sekretariat til sin bistand. Sekretariatet skal forberede møtene i nemnda, fremlegge saker i nemnda, utforme nemndas vedtak og administrere ordningen med tvangsmulkt. Sekretariatet skal videre sørge for den administrative betjeningen av nemnda.

Hovedreglene om  ombudets og nemndas organisering, myndighet og saksbehandling finnes i diskrimineringsombudsloven.

Detaljerte regler finnes i egen forskrift.

Nettside: http://www.diskrimineringsnemnda.no/