Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet

Ombudet skal fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjons-nedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ble opprettet 1. januar 2006.

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Ombudet skal fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.


Ombudet skal gjennom pådriverarbeid bidra til økt likestilling i samfunnet som helhet. Det innebærer blant annet å:

  • avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling
  • bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger og atferd
  • gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering
  • gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
  • formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke art og omfang av diskriminering
  • være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger for samarbeid mellom aktuelle aktører

Ombudet skal videre gi veiledning om diskrimineringslovgivningen.
Ombudet skal også påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Nettside: http://www.ldo.no/

Til toppen