Tilknyttede virksomheter

 • Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)

  Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og dei delane av sosialtenestene i kommunen som inngår i dei felles lokale kontora. Barne- og likestillingsdepartementet har ansvar for ordningane foreldrepengar, barnetrygd, kontantstøtte og barnebidrag som Arbeids- og velferdsetaten forvaltar.

 • Barnesakkyndig kommisjon

  Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd

  Barnevernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blant annet barnevernloven. Uenigheten må dreie seg om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover.

 • Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)

  Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) er et uavhengig, tverrfaglig senter for forskning og utredning på forbrukerfeltet.

  Nettside: http://www.sifo.no/

 • Fylkesmannsembetene

  Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

  Nettside: http://www.fylkesmannen.no/

 • Miljømerking

  Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene, Svanemerket og Blomsten, i Norge.

  Nettside: http://www.ecolabel.no/

 • Statens helsetilsyn

  Statens helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndigheten for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

  Nettside: http://www.helsetilsynet.no/