Tilskuddsordninger forvaltet av direktoratene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) forvalter de fleste av tilskuddsordningene på departementets område.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter de fleste av tilskuddsordningene på departementets område. Se kunngjøringer på disse etatenes nettsider:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Tilskudd

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet/Tilskudd

For 2014 er det opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskudds-ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter ordningen.

Til toppen